Survival Phrases

English/Hungarian/German


m:male, f:female, n:neutral, p:plural, o:formal [default], i:informal, o/p: formal/plural, i/p:informal/plural, op/ip: formal or informal and plural

(Frissítve: 2017.03.16.)

Megszólítás
eng= Excuse me!
hun= Elnézést! (megszólítás)
ger= Entschuldigung! Verzeihung!

eng= Hey! Hey there!
hun= Hé! Hé, maga ott!
ger= He! He, Sie da!

eng= People! Folks!
hun= Emberek!
ger= Leute!

eng= Sir!
hun= Uram!
ger= Mein Herr!

eng= Young man!
hun= Fiatalember!
ger= Junger Mann!

eng= Miss!
hun= Kisasszony!
ger= Mein Fräulein!

eng= Madam!
hun= Hölgyem! Asszonyom!
ger= Meine Dame!

eng= Ladies and gentlemen! [p]
hun= Hölgyeim és uraim! [p]
ger= Meine Damen und Herren!

eng= Gentlemen! [p]
hun= Uraim! [p]
ger= Meine Herren!

eng= Dear guests. [p]
hun= Kedves vendégek! [p]
ger= Liebe Gäste! [p] (?)

eng= My friend!
hun= Barátom!
ger= Mein Freund!

eng= Dear friends! [p]
hun= Kedves barátaim! [p]
ger= Liebe Freunde! [p] 

eng= Listen! Attention! May I have your attention? [p]
hun= Figyelem! p: Figyeljenek! !
ger= Achtung!

eng= Listen to me (very carefully).
hun= (Jól) figyeljen rám!
ger= Hören Sie mir (genau) zu! Hören Sie bitte zu! Bitte zuhören!

eng= Listen. Look.
hun= Ide hallgasson! Ide figyeljen! Hallgassa meg!
ger= Hören Sie! Passen Sie auf! i: Paß auf!


Üdvözlés
eng= Welcome. (to our city)
hun= Isten hozta! (a városunkban)
ger= Willkommen! Herzlich willkommen! (in unserer Stadt) Grüß Gott!

eng= Hello.
hun= Üdvözlöm. Helló!
ger= Ich begrüße Sie.

eng= Hi. [i]
hun= Szia! [i] Sziasztok! [i/p]
ger= Grüß dich. [i] Grüß Euch! [i/p] (?)

eng= Hello everybody. [p]
hun= Üdvözletem mindenkinek!
ger= Grüß Euch! [i/p] (?)

eng= Good morning.
hun= Jó reggelt!
ger= Guten Morgen!

eng= Good morning. (until 1 o'clock), Good afternoon. (from 1 p.m. to the evening)
hun= Jó napot!
ger= Guten Tag! Grüß Gott!

eng= Good evening.
hun= Jó estét!
ger= Guten Abend!

eng= It's good that we met.
hun= Jó, hogy találkoztunk.
ger= Gut, dass wir uns mal sehen. (?)

eng= It's good to see you again.
hun= Jó, hogy újra látom.
ger= Nett, Sie wiederzusehen.

eng= I haven't seen you for a long time.
hun= Rég láttam.
ger= Ich habe Sie lange nicht gesehen.

eng= How are you? How are you doing?
hun= Hogy van? (általában)
ger= Wie geht es Ihnen?

eng= What's the news?
hun= Mi újság?
ger= Was gibt's Neues?

eng= Nothing particular.
hun= Semmi különös.
ger= Nichts Besonderes.

eng= Nothing interesting.
hun= Semmi érdekes.
ger= Nichts Interessantes.


Búcsúzáseng= Good night.
hun= Jó éjszakát!
ger= Gute Nacht!

eng= Good-bye. See you.
hun= Viszontlátásra!
ger= Auf Wiedersehen! i: Tschüss!

eng= When are we going to meet again?
hun= Mikor találkozunk újra?
ger= Wann treffen wir uns wieder?

eng= I will pick you up at (nine) o'clock.
hun= (Kilenckor) eljövök magáért.
ger= Ich werde Sie um (neun) Uhr abholen.

eng= I will give you a ride. (by car)
hun= Elviszem. (autóval)
ger= Ich nehme Sie gern mit. (?)

eng= Are we going to meet again?
hun= Találkozunk még? Látjuk még egymást?
ger= Sehen wir uns noch?

eng= See you then.
hun= Akkor viszlát! [i]
ger= Tschüss dann! [i]

eng= See you later then.
hun= Akkor viszlát később!
ger= Bis später dann.

eng= See you in the evening. Then see you in the evening.
hun= Viszontlátásra este. Este találkozunk. Akkor viszlát este.
ger= Bis heute Abend. Bis heute Abend dann.

eng= See you tomorrow.
hun= Viszontlátásra holnap! A holnapi viszontlátásra! Akkor holnap találkozunk.
ger= Auf Wiedersehen bis morgen!

eng= See you on Saturday then.
hun= Akkor szombaton találkozunk.
ger= Also bis Sonnabend.

eng= I'll call you soon.
hun= Majd újra jelentkezem.
ger= Ich melde mich wieder.

eng= Have a nice trip.
hun= Jó utat!
ger= Angenehme Reise! Glückliche Reise!

eng= All the best. Best wishes.
hun= Minden jót! A legjobbakat!
ger= Alles Gute! Macht's gut!

eng= Have a nice day.
hun= Legyen szép a napja! Legyen egy szép napja!
ger= Einen schönen Tag noch.

eng= Have a nice week-end.
hun= Kellemes hétvégét!
ger= Angenehmes Wochenende!

eng= Good luck.
hun= Sok szerencsét!
ger= Ich wünsche Ihnen viel Glück.

eng= Good luck in it.
hun= Sok szerencsét hozzá!
ger= Viel Glück dabei.

eng= The same to you.
hun= Magának is! Köszönöm, viszont.
ger= Gleichfalls! Ebenfalls! Danke, gleichfalls.


Bemutatkozáseng= Who are you? What's your name?
hun= Ön kicsoda? Hogy hívják?
ger= Wie heißen Sie? Wie ist Ihr Name?

eng= Sorry, I didn't understand your (full) name.
hun= Sajnos nem értettem a (teljes) nevét.
ger= Ich habe leider Ihren (vollen) Namen nicht ganz verstanden. (,)

eng= Let me introduce myself.
hun= Hadd mutatkozzam be! Engedje meg, hogy bemutatkozzam.
ger= Erlauben Sie, dass ich mich vorstelle.

eng= My name is ...
hun= A nevem ...; ...-nak hívnak.
ger= Ich heiße ... ; Mein Name ist ...

eng= My first name is ...
hun= A keresztnevem ...
ger= Mein Vorname ist ...

eng= You can call me ...
hun= Hívjon ...-nak! Hívjon nyugodtan ...-nak!
ger= Nennen Sie mich ...

eng= I am Hungarian.
hun= Magyar vagyok.
ger= m= Ich bin Ungar. f= Ich bin Ungarin.

eng= Where are you from?
hun= Hova valósi? Honnan jött?
ger= Woher kommen Sie?

eng= I'm not from here.
hun= Nem vagyok idevalósi. Idegen vagyok itt.
ger= Ich bin fremd hier. Ich bin nicht von hier. (?)

eng= I'm a foreigner.
hun= Külföldi vagyok.
ger= Ich bin Ausländer. [m] Ich bin Ausländerin. [f] (?)

eng= I am from Hungary. From Hungary.
hun= Magyarországról jöttem. Magyarországról.
ger= Ich komme aus Ungarn. Aus Ungarn.

eng= How long have you been here?
hun= Mióta van itt?
ger= Seit wann sind Sie hier?

eng= How long are you going to be here?
hun= Meddig marad itt?
ger= Wie lange bleiben Sie hier?

eng= Do you speak German?
hun= Beszél németül?
ger= Sprechen Sie deutsch?

eng= I don't speak German.
hun= Nem beszélek németül.
ger= Ich spreche kein Deutsch.

eng= Does anybody here speak English?
hun= Beszél itt valaki angolul?
ger= Spricht hier jemand englisch?

eng= Just a little. Yes, a little.
hun= Csak egy kicsit. Igen, egy kicsit.
ger= Nur ein wenig. Ja, ein wenig.

eng= Only a few words.
hun= Csak néhány szót.
ger= Nur ein Paar Worte.

eng= What do you for a living? What is your trade?
hun= Mi a foglalkozása?
ger= Was machen Sie beruflich?

eng= I am a pensioner. I am a senior citizen.
hun= Nyugdíjas vagyok.
ger= Ich bin Rentner. [m] Ich bin Rentnerin. [f] (?)

eng= This is my e-mail address.
hun= Ez az e-mail címem.
ger= Das ist meine E-mail-Adresse. (?)

eng= What is your e-mail address?
hun= Mi az ön e-mail címe?
ger= Wie lautet Ihre E-Mail Adresse? (?)

eng= My business card.
hun= A névjegyem.
ger= Meine Karte.

eng= This my number. This is my mobile number. My cellular phone number. My cell phone number.
hun= Ez a mobilszámom. A mobilszámom.
ger= Das ist meine Handynummer. Meine Handynummer.

eng= Call me on the mobile.
hun= Hívjon fel a mobilon!
ger= Rufen Sie mich an meinem Handy an!

eng= I will call you.
hun= Majd felhívom.
ger= Ich werde Sie anrufen.

eng= Text me. Send me a text message. Send me an SMS.
hun= Küldjön sms-t!
ger= Schicken Sie mir ein SMS.

eng= This is ... (introducing someone)
hun= Ő ... (bemutatni valakit)
ger= Das ist ...

eng= The others ... ; The rest of us ...
hun= A többiek ...
ger= Die anderen ... (?)

eng= Nice to meet you.
hun= Örülök, hogy megismerkedtünk. Örvendek.
ger= Sehr angenehm! Ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen.

eng= Nice to have met you.
hun= Örülök, hogy találkoztunk.
ger= Es freut mich, dass wir uns begegnet sind.

eng= I'm glad that ...
hun= Örülök, hogy ...
ger= Ich bin froh, dass ...

eng= How are you?
hun= Hogy van?
ger= Wie geht es Ihnen?

eng= Fine, thanks. How are you?
hun= Köszönöm, jól. És ön?
ger= Danke, gut. Und Ihnen?

eng= Fine.
hun= Minden rendben.
ger= Alles okay. Alles in Ordnung.


Segítésnyújtáseng= Can I help you?
hun= Segíthetek?
ger= Kann ich Ihnen helfen? Kann ich Ihnen behilflich sein?

eng= What can I do for you?
hun= Miben segíthetek? Mit tehetek önért?
ger= Was kann ich für Sie tun?

eng= Let me help you.
hun= Hadd segítsek!
ger= Lassen Sie mich helfen!

eng= If you need help, tell me.
hun= Ha segítségre van szüksége, forduljon hozzám.
ger= Wenn Sie Hilfe brauchen, wenden Sie sich an mich.

eng= I need help.
hun= Segítségre van szükségem.
ger= Ich brauche (Ihre) Hilfe.

eng= Could you help me?
hun= Tudna segíteni?
ger= Können Sie mir helfen? Könnten Sie mir helfen?

eng= Please help.
hun= Legyen szíves, segítsen!
ger= Bitte, helfen Sie mir.

eng= Help!
hun= Segítség!
ger= Hilfe!

eng= How can I help you?
hun= Hogy segítsek? Miben segíthetek?
ger= Wie könnte ich Ihnen helfen?

eng= Is there something else I can help you with?
hun= Segíthetek még valamiben? Tehetek még valamit önért?
ger= Kann ich noch etwas für Sie tun?

eng= I would appreciate it.
hun= Nagyon kedves lenne öntől.
ger= Das wäre nett von Ihnen.

eng= Sure. With pleasure.
hun= Szívesen. Nagyon szívesen. Persze, szívesen.
ger= Gern. Gerne. Sehr gern. Aber gern. Aber gerne. Aber bitte.

eng= What is the problem? What is your problem?
hun= Miről van szó? Mi a problémája?
ger= Was gibt's? Was ist Ihr Problem?

eng= I'll try. I'm trying.
hun= Igyekszem. Megpróbálom.
ger= Ich versuche.

eng= I will arrange everything.
hun= Mindent el fogok intézni.
ger= Ich werde alles erledigen.

eng= I'll do my best.
hun= Mindent megteszek, amit tudok.
ger= Ich werde mein Bestes tun. Ich tue was ich kann.

eng= Thank you. i= Thanks.
hun= Köszönöm. i= Kösz! Köszi!
ger= Danke.

eng= Thank you very much. Thanks a lot.
hun= Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm.
ger= Danke schön. Danke sehr. Vielen Dank. Schönen Dank!

eng= It's very nice of you.
hun= Nagyon kedves öntől.
ger= Das ist sehr nett von Ihnen.

eng= Thank you for the information.
hun= Köszönöm az információt. Köszönöm a felvilágosítást.
ger= Danke für die Information. Danke für Ihre Auskunft. (?)

eng= Thank you for your help. Thank you for your assistance.
hun= Köszönöm a segítséget.
ger= Schönen Dank für die Hilfe. Ich danke für Ihre Hilfe. Ich bedanke mich für Ihre Hilfe!

eng= Thank you for everything.
hun= Mindent köszönök.
ger= Danke für alles.

eng= Thank you again. Once again, thanks a lot.
hun= Még egyszer nagyon köszönöm.
ger= Nochmals schönen Dank.

eng= You’re welcome. Sure. My pleasure. (after helping)
hun= Szívesen. Nagyon szívesen.
ger= Gern geschehen. Bitte sehr.

eng= Don't mention it. (after helping)
hun= Nincs mit. (megköszönni)
ger= Nichts zu danken. Nichts zu danken, gern getan!

eng= This is the least I can do.
hun= Ez a legkevesebb, amit tehetek.
ger= Das ist das Mindeste, was ich tun kann.


Bocsánatkéréseng= Excuse me!
hun= Elnézést kérek. Bocsásson meg!
ger= Verzeihung. Entschuldigung!

eng= Never mind. No problem.
hun= Semmi baj. Semmi gond. Nem számít. Nem tesz semmit.
ger= Keine Ursache. Macht nichts. Kein Problem. Schon gut! Nichts geschehen!

eng= I’m sorry. I'm awfully sorry.
hun= Sajnálom. Nagyon sajnálom.
ger= Es tut mir leid. Es tut mir sehr leid. Tut mir wirklich leid.

eng= It's a pity. Unfortunately, ...
hun= Sajnos.
ger= Leider.

eng= Am I too late?
hun= Elkéstem?
ger= Bin ich zu spät gekommen? Habe ich mich verspätet?

eng= Sorry to be late.
hun= Bocsánat a késésért.
ger= Entschuldigen Sie, dass ich zu spät komme.

eng= Something came up.
hun= Valami közbejött.
ger= Mir ist etwas dazwischenkommen.

eng= Are you waiting for a long time?
hun= Már régóta vár?
ger= Warten Sie schon lange?

eng= This is my fault.
hun= Ez az én hibám.
ger= Das ist meine Schuld.

eng= This was a mistake. This was wrong.
hun= Ez hiba volt.
ger= Es war ein Fehler.

eng= I will fix everything.
hun= Mindent rendbe hozok.
ger= Ich bringe alles wieder in Ordnung.

eng= Don't worry.
hun= Ne aggódjon!
ger= Keine Sorge.


Kérdezéseng= Please tell me...
hun= Mondja meg, legyen szíves, ...!
ger= Sagen Sie mir bitte, ...?

eng= Could you tell me (where I find the hotel)?
hun= Meg tudná mondani, (hol találom a szállodát)?
ger= Könnten Sie mir sagen, (wo ich das Hotel finde)?

eng= Can I speak with you?
hun= Beszélhetnék önnel?
ger= Kann ich mit Ihnen sprechen?

eng= Between you and me.
hun= Négyszemközt.
ger= Unter vier Augen.

eng= This is private business.
hun= Ez magánügy.
ger= Es ist etwas Privates.

eng= I must tell you something.
hun= Mondanom kell magának valamit.
ger= Ich muss Ihnen etwas sagen.

eng= May I ask you (how ...) ?
hun= Megkérdezhetem, hogy (hogyan ...)?
ger= Darf ich Sie fragen, (wie ...)?

eng= I would like to ask you a question.
hun= Szeretnék valamit kérdezni.
ger= Ich möchte Sie etwas fragen.

eng= I have a question.
hun= Van egy kérdésem.
ger= Ich habe eine Frage.

eng= Another question.
hun= Még egy kérdés.
ger= Noch eine Frage.

eng= May I have one more question?
hun= Megenged még egy kérdést?
ger= Gestatten Sie mir noch eine Frage?

eng= What is it all about?
hun= Miről van szó?
ger= Worum handelt es sich?

eng= It's about ...
hun= A ...-ról van szó. ; Arról van szó, hogy ...
ger= Es geht um (den/die/das ...) ; Es handelt sich darum, dass ...

eng= I don't know what you mean.
hun= Nem tudom, mire gondol.
ger= Ich weiß nicht, was Sie meinen.

eng= What do you mean? How do you mean this?
hun= Mire gondol? Mit akar ezzel mondani? Ezt hogy értsem? Mit ért ez alatt?
ger= Was wollen Sie damit sagen? Woran habe Sie gedacht? Wie meinen Sie das? Was soll ich darunter verstehen?

eng= What are you thinking about?
hun= Min gondolkozik?
ger= Woran denken Sie?

eng= What?
hun= Mi?
ger= Was?

eng= Who?
hun= Ki?
ger= Wer?

eng= How much? (in volume)
hun= Mennyi?
ger= Wieviel?

eng= How many? (in numbers)
hun= Hány?
ger= Wie viel?

eng= Which one? (in a series)
hun= Hányadik? Hanyadik?
ger= Das wievielte? [n] Der wievielte? [m] Die wievielte? [f]

eng= How? What way?
hun= Hogyan? Mi módon?
ger= Wie? Auf welche Weise?

eng= Why? (What caused it?)
hun= Miért? Mi okból?
ger= Warum?

eng= That's why.
hun= Ezért. Hát ezért.
ger= Deshalb.

eng= For what reason? What for? (What was the goal?)
hun= Milyen céllal? Mi végre?
ger= Warum? Mit welchem Zweck? S

eng= How come? How is it that ...?
hun= Hogyhogy? Hogy lehet az, hogy?
ger= Wieso? Wie kommt es, dass ...?

eng= Where?
hun= Hol?
ger= Wo?

eng= Where to? To where?
hun= Hova?
ger= Wohin?

eng= From where?
hun= Honnan?
ger= Woher? Von wo?

eng= How many times?
hun= Hányszor?
ger= Wieviel Mal? Wie oft?

eng= A few times.
hun= Néhányszor. Párszor.
ger= Ein paar Mal.

eng= Which? Which one?
hun= Melyik?
ger= Welches? Welcher? Welche? (?)

eng= Is it so?
hun= Így van?
ger= Richtig?

eng= Is it true that ...?
hun= Igaz, hogy ...?
ger= Stimmt es, dass ...? ; Ist es richtig, dass ...?

eng= Really?
hun= Valóban? Igazán?
ger= Wirklich?

eng= Do you think so?
hun= Gondolja? Úgy ondolja?
ger= Glauben Sie? Meinen Sie?

eng= Oh, yes? (I don't believe it)
hun= Igen? Tényleg?
ger= Wirklich? Tatsächtlich? Ah ja?

eng= It's good to know.
hun= Jó tudni.
ger= Gut zu wissen.

eng= Believe me.
hun= Higgye el!
ger= Glauben Sie mir.

eng= Right? (Isn't it? Doesn't it? Hasn't it? etc.) No?
hun= Igaz? Ugye? Nem igaz? Nem?
ger= Stimmt's? Nicht wahr? Nicht? (?)

eng= ..., isn't it?
hun= ..., ugye?
ger= ..., nicht wahr? ; ..., oder?

eng= For example?
hun= Például?
ger= Zum Beispiel?

eng= What else?
hun= És még mi?
ger= Was noch?

eng= Anything else?
hun= Van még valami?
ger= Noch etwas?

eng= Something else. Also, ...
hun= Még valami.
ger= Noch etwas.

eng= What is this?
hun= Mi ez?
ger= Was ist das?

eng= ..., or whatever you call it.
hun= ..., vagy hogy is hívják.
ger= ..., oder wie das heißt. ; ..., oder wie das immer heißt.

eng= What does it mean?
hun= Mit jelent ez?
ger= Was bedeutet das?

eng= What happened?
hun= Mi történt?
ger= Wast ist geschehen? Was ist passiert?

eng= Is somehing the matter?
hun= Valami baj van?
ger= Stimmt was nicht? Ist was passiert?

eng= What do I do? What should I do?
hun= Mit csináljak? Most mit csináljak?
ger= Was wäre zu tun? Was soll ich nun tun?

eng= What if ...?
hun= Mi van, ha ...? Mi lesz, ha ...? Mi lenne, ha ...?
ger= Was wäre wenn ...?

eng= How does this work?
hun= Ez hogy működik?
ger= Wie funktioniert das?

eng= Do you have a ...? Have you got a ...?
hun= Van önnek ...-ja?
ger= Haben Sie einen ...? ; Haben Sie eine ...? ; Haben Sie ein ...?


Téreng= Ist it far yet?
hun= Messze van még?
ger= Ist es noch weit?

eng= How far?
hun= Milyen messze?
ger= Wie weit? Wie weit ist es bis (zum/zur/zum) ...?

eng= Not very far from here.
hun= Nem messze innen. Már nincs messze.
ger= Nicht weit von hier. Ist nicht mehr weit.

eng= It is nearby. Near here.
hun= Ez itt van a közelben. A közelben.
ger= Das ist in der Nähe. In der Nähe.

eng= It's here! (Found.)
hun= Itt van! (amit kerestem)
ger= Hier ist es!

eng= Got lost?
hun= Eltévedt?
ger= Haben Sie sich verirrt?

eng= I've got lost. p: We've got lost.
hun= Eltévedtem. p= Eltévedtünk.
ger= Ich habe mich verirrt. Ich habe die Orientierung verloren. p= Wir haben uns verirrt.

eng= Where am I? p= Where are we?
hun= Hol vagyok? p= Hol vagyunk?
ger= Wo bin ich? p= Wo sind wir?

eng= I need a city map.
hun= Kellene nekem egy várostérkép.
ger= Ich möchte gern einen Stadtplan haben.

eng= Show me on the map.
hun= Mutassa meg a térképen!
ger= Zeigen Sie mir das bitte auf der Karte.

eng= In this direction?
hun= Ebben az irányban?
ger= In dieser Richtung?

eng= Toward (the Clinic).
hun= A (Klinika) felé. A ... irányába.
ger= Richtung (Klinik). In der Richtung (Klinik).

eng= Toward the town.
hun= A város felé. A város irányába.
ger= Stadtwärts. Richtung Stadt.

eng= Let's go this way.
hun= Erre menjünk!
ger= Gehen wir in dieser Richtung! Gehen wir da lang!

eng= This way, please.
hun= Erre tessék. Erre fáradjon!
ger= In dieser Richtung, bitte!

eng= Where is a ... near here?
hun= Hol van itt a közelben egy ...?
ger= Wo ist ein/eine/ein ... in der Nähe?

eng= Is there a ... near here?
hun= Van itt a közelben egy ...?
ger= Ist hier in der Nähe ein ...?

eng= Where is ... to be found?
hun= Hol található ...?
ger= Wo befindet sich ...?

eng= Where is the toilet?
hun= Hol van a mosdó? Hol van a vécé?
ger= Wo ist die Toilette?

eng= I must go to the bathroom. I'm going to the bathroom. I'm going to the toilet.
hun= Vécére kell mennem. Kimegyek a vécére.
ger= Ich muß aufs Klo. Ich gehe aufs Klo. Ich gehe auf die Toilette.

eng= Where is the underground? Where is the subway?
hun= Hol van a metróállomás?
ger= Wo ist die U-Bahnstation?

eng= At the metro station. (subway station, undergrond station)
hun= A metróállomásnál.
ger= An der U-Bahnstation.

eng= In the underpass. (street-crossing)
hun= Az aluljáróban.
ger= In der Unterführung.

eng= In the city centre.
hun= A városközpontban.
ger= Im Stadtzentrum. In der Innenstadt.

eng= In the old town.
hun= Az óvárosban.
ger= In der Altstadt.

eng= How to get to the city centre?
hun= Hogy juthatok el a belvárosba?
ger= Wie kann ich die Innenstadt erreichen? Wie komme ich zur Innenstadt?

eng= Take a bus.
hun= Menjen busszal!
ger= Nehmen Sie einen Bus.

eng= Where can I buy (bus) tickets?
hun= Hol lehet (busz)jegyet venni?
ger= Wo kann man (Bus)Fahrschein kaufen? (?)

eng= Where is this bus going? Where does this bus go?
hun= Hova megy ez a busz?
ger= Wohin fährt dieser Bus?

eng= Take a tram.
hun= Menjen villamossal!
ger= Nehmen Sie eine Straßenbahn.

eng= The number-seven. (bus)
hun= A hetes. (busz)
ger= Der siebener. (Autobus)

eng= How to get there?
hun= Hogy lehet oda eljutni?
ger= Wie komme ich dorthin? Wie kommt man dorthin?

eng= On the way back.
hun= A visszaúton. Visszafelé. (gyalog)
ger= Auf dem Rückweg.

eng= On the way home. (car: Driving back home.)
hun= Hazafelé.
ger= Heimwärts. Auf dem Heimweg (von ...). (Auto: Auf dem Heimreise.)

eng= Up! Upward!
hun= Fel! Felfelé!
ger= Oben! Nach oben! (?)

eng= On which floor?
hun= Melyik emeleten?
ger= In welchem Stockwerk?

eng= Down! Downward!
hun= Le! Lefelé!
ger= Unten! Nach unten!

eng= This is downstairs. This is down there.
hun= Ez a földszinten van. Ez lent van.
ger= Das ist im Erdgeschoss.

eng= Let's go down.
hun= Menjünk le!
ger= Gehen wir hinunter!

eng= To south. Southward. Southbond.
hun= Dél felé. Délnek. Déli irányban.
ger= Richtung Süden.

eng= To the left.
hun= Balra.
ger= Nach links.

eng= To the right.
hun= Jobbra.
ger= Nach rechts.

eng= Forward.
hun= Előre.
ger= Vorwärts.

eng= Straight ahead.
hun= Egyenesen előre.
ger= Geradeaus.

eng= Back. Backwards.
hun= Visszafelé.
ger= Rückwärts.

eng= At the front.
hun= Elől.
ger= Vorne.

eng= At the back.
hun= Hátul.
ger= Hinten.

eng= On top.
hun= Felül. (nem alul)
ger= Oben.

eng= In the bottom. Underneath.
hun= Alul.
ger= Unten.

eng= Back. Bachward.
hun= Hátra. Hátrafelé.
ger= Rückwärts.

eng= On the way back.
hun= A visszaúton. Visszafelé.
ger= Auf dem Rückweg.

eng= Turn right.
hun= Forduljon jobbra!
ger= Biegen Sie rechts ab!

eng= At the corner. (on the street)
hun= A sarkon.
ger= An der Ecke.

eng= In the corner. (inside)
hun= A sarokban.
ger= In der Ecke.

eng= At the traffic light.
hun= A közlekedési lámpánál.
ger= Bei der Ampel.

eng= Here.
hun= Itt.
ger= Hier.

eng= There.
hun= Ott.
ger= Dort.

eng= Here and there.
hun= Itt-ott. Imitt-amott.
ger= Hier und da.

eng= There he is! (There it is, etc.)
hun= Ott van, ni!
ger= Der ist da! Die ist da! Das ist da!

eng= Nearby. Near here.
hun= A közelben.
ger= In der Nähe.

eng= From near.
hun= Közelről. A közelből,
ger= Aus der Nähe.


Közlekedéseng= Where can I check in for ...? (airplane)
hun= Hol van a bejelentkezés ... felé? Hol csekkolhatok be ... felé?
ger= Wo kann ich nach ... einchecken? Wo kann ich in Richtung ... einchecken?

eng= The flight number is: ...
hun= A járatszám: ...
ger= Die Flugnummer ist ...

eng= Where is Gate Two A?
hun= Hol van a kettő A kijárat?
ger= Wo ist Ausgang Zwei A? (?)

eng= Here is my boarding card.
hun= Itt a beszállókártyám.
ger= Hier ist meine Bordkarte.

eng= This is my seat.
hun= Ez az én ülésem.
ger= Das ist mein Platz.

eng= Where can I buy a ticket?
hun= Hol lehet jegyet venni?
ger= Wo kann man Fahrkarten kaufen?

eng= A ticket to ....
hun= Egy jegyet ...-ba.
ger= Bitte ein Ticket nach ...

eng= Is this the train for ...?
hun= Ez a vonat megy ...-ba?
ger= Ist das der Zug nach ...?

eng= From which platform?
hun= Melyik vágányról?
ger= Von welchem Bahnsteig?

eng= Where do I have to get on?
hun= Hol kell felszállni?
ger= Wo muß man einsteigen?

eng= Where is the bus stop?
hun= Hol van a buszmegálló?
ger= Wo ist die Bushaltestelle?

eng= How many stops?
hun= Hány megálló?
ger= Wieviel Haltestellen?

eng= Where do I have to get off? (from a bus)
hun= Hol kell leszállni?
ger= Wo muß man aussteigen?

eng= Where do I have to change? (buses)
hun= Hol kell átszállni?
ger= Wo muß man umsteigen? Wo muß ich umsteigen?

eng= You have to get off here. Get off here.
hun= Itt kell leszállnia. Itt szálljon le!
ger= Steigen Sie hier aus!

eng= Are you getting off?
hun= Leszáll?
ger= Steigen Sie aus?

eng= I want to get off.
hun= Le szeretnék szállni.
ger= Ich möchte aussteigen.

eng= Please tell me where to get off.
hun= Kérem, szóljon, hol kell leszállni.
ger= Sagen Sie mir bitte, wo ich aussteigen muß.

eng= I will tell you.
hun= Majd szólok.
ger= Ich werde es Ihnen sagen.

eng= p= Let’s get off.
hun= p= Szálljunk le!
ger= p= Steigen wir aus!

eng= This is the end of the line.
hun= Ez a végállomás.
ger= Das ist die Endstation.

eng= Call a taxi.
hun= Hívjon egy taxit.
ger= Rufen Sie ein Taxi!

eng= Is the taxi available?
hun= Szabad a taxi? Szabad?
ger= Ist das Taxi frei? Sind Sie frei?

eng= Drive me to this address.
hun= Vigyen el erre a címre! (taxis)
ger= Nehmen Sie mich an diese Adresse! Fahren Sie mich an diese Adresse. (?)

eng= Stop here.
hun= Itt álljon meg!
ger= Halten Sie hier.

eng= I need to rent a car. I need a rented car.
hun= Bérelnem kell egy autót.
ger= Ich brauche einen Mietwagen.

eng= Where is the nearest gas station? Where is the nearest petrol station?
hun= Hol van a legközelebbi benzinkút?
ger= Wo is the nächste Tankstelle?

eng= Where is a parking lot? Where can I park the car?
hun= Hol van egy parkoló? Hol lehet parkolni?
ger= Wo finde ich einen Parkplatz? Wo kann man parken?

eng= Where is a parking lot?
hun= Hol van egy parkoló?
ger= Wo gibt es hier einen Parkplatz?


Időeng= When?
hun= Mikor?
ger= Wann?

eng= Since when?
hun= Mióta?
ger= Seit wann?

eng= For how long?
hun= Milyen sokáig?
ger= Wie lange?

eng= It's going for a while.
hun= Eltart egy kis ideig.
ger= Es dauert eine Weile.

eng= For a long time.
hun= Sokáig. Hosszú ideig.
ger= Eine ganze Weile.

eng= This time ...
hun= Ez alkalommal ...
ger= Dieses Mal ...

eng= Every time. Each time.
hun= Minden alkalommal.
ger= All die Male. Jedes Mal.

eng= At the beginning ...
hun= Az elején ...
ger= Am Anfang ...

eng= From the beginning.
hun= Az elejétől. Kezdettől fogva.
ger= Von Anfang an.

eng= First thing (in the morning). Before anything else.
hun= Legelőször is. (Azzal kezdem a napot.) (Elsőként.)
ger= Als erstes. Vor allem.

eng= At last ...
hun= Végül ... ; Végezetül ...
ger= Zum Schluss ...

eng= How many times?
hun= Hányszor?
ger= Wievielmal? Wie viele Male?

eng= How often?
hun= Milyen gyakran?
ger= Wie oft?

eng= Again!
hun= Újra!
ger= Noch einmal.

eng= In the past.
hun= A múltban.
ger= In der Vergangenheit.

eng= Long time ago.
hun= Régen.
ger= Vor langer Zeit.

eng= In the future.
hun= A jövőben.
ger= In Zukunft.

eng= In the near future.
hun= A közeljövőben.
ger= In der nahen Zukunft. In naher Zukunft. Bald.

eng= Now.
hun= Most.
ger= Jetzt.

eng= At the moment.
hun= Pillanatnyilag. Egyelőre.
ger= Im Moment.

eng= From today on...
hun= Mától kezdve ...
ger= Ab heute ... ; Von heute ab ... ; Von heute an ...

eng= From now on...
hun= Mostantól kezdve ...
ger= Von jetzt ab ...

eng= Until now ...
hun= Mostanáig ...
ger= Bis jetzt ...

eng= Another time. At another time.
hun= Máskor. Más alkalommal. Egy másik alkalommal.
ger= Ein andermal. Ein anderes Mal.

eng= Often. Often times.
hun= Gyakran.
ger= Oft.

eng= From time to time ...
hun= Időről időre ...
ger= Von Zeit zu Zeit ...

eng= First ...
hun= Előbb ... ; Először is ...
ger= Zuerst ... ; Erstens ...; Als Erstes ...

eng= At first ...
hun= Kezdetben ... ; Először ...
ger= Anfangs ...

eng= First of all, ... ; Before anything else, ...
hun= Legelőször is ... ;Mindenekelőtt ...
ger= Zuallererst ... ; Erst mal ...

eng= The first time ...
hun= Először ... ; Első alkalommal ...
ger= Zum ersten Mal ...

eng= In the meantime ...
hun= Közben ... ; Időközben ...
ger= Inzwischen ... ; In der Zwischenzeit ...

eng= The whole time ...
hun= Egész idő alatt ...
ger= Die ganze Zeit ...

eng= And then ...
hun= És utána ...; És aztán ...
ger= Und dann ...

eng= Next time.
hun= Legközelebb.
ger= Nächtes Mal.

eng= Rarely.
hun= Ritkán.
ger= Selten.

eng= For a while.
hun= Egy ideig.
ger= Für eine Weile.

eng= At nine o'clock.
hun= Kilenckor.
ger= Um neun Uhr.

eng= At eight-o-seven.
hun= Nyolc óra nulla hétkor.
ger= Um acht Uhr sieben.

eng= In the morning.
hun= Reggel.
ger= Am Morgen.

eng= This morning.
hun= Ma reggel.
ger= Heute morgen.

eng= In the morning.
hun= Délelőtt.
ger= Am Vormittag.

eng= At noon.
hun= Délben.
ger= Am Mittag.

eng= In the afternoon. After lunchtime.
hun= Délután. Ebéd után.
ger= Am Nachmittag.

eng= This evening.
hun= Ma este.
ger= Heute Abend.

eng= Tonight.
hun= Ma éjszaka.
ger= Heute in der Nacht.

eng= At night.
hun= Éjjel, éjszaka.
ger= In der Nacht.

eng= During the day.
hun= Napközben.
ger= Tagsüber.

eng= All day.
hun= Egész nap.
ger= Den ganzen Tag.

eng= Yesterday.
hun= Tegnap.
ger= Gestern.

eng= Today.
hun= Ma.
ger= Heute.

eng= Tomorrow.
hun= Holnap.
ger= Morgen. Am Morgen. (?)

eng= Every day.
hun= Minden nap.
ger= Jeden Tag.

eng= All day.
hun= Egész nap.
ger= Den ganzen Tag.

eng= On Friday.
hun= Pénteken.
ger= Am Freitag.

eng= At the week-end.
hun= A hétvégén.
ger= Am Wochenende.

eng= At the coming week-end.
hun= A következő hétvégén.
ger= Am kommenden Wochenende.

eng= Next week.
hun= Jövő héten.
ger= Nächste Woche.

eng= Last year.
hun= A múlt évben. Az elmúlt évben. Tavaly.
ger= Im vergangenen Jahr.

eng= Quickly!
hun= Gyorsan!
ger= Schnell!

eng= As quickly as possible.
hun= Amilyen gyorsan csak lehet.
ger= So schnell wie möglich.

eng= At once! Immediately! Right away!
hun= Azonnal! Haladéktalanul! Rögtön!
ger= Sofort!

eng= We'll coming right away.
hun= Azonnal jövünk.
ger= Wir kommen sofort.

eng= Sooner or later.
hun= Előbb-utóbb.
ger= Früher oder später.

eng= The sooner the better.
hun= Minél előbb. Minél előbb, annál jobb.
ger= Je früher desto besser.

eng= Later.
hun= Majd később.
ger= Später.

eng= At the latest, ...
hun= Legkésőbb ...(-kor)
ger= Spätestens (um ) ...

eng= This is urgent.
hun= Ez sürgős. Sürgős.
ger= Es eilt. Es ist eilig.

eng= Hurry up!
hun= Siessen!
ger= Beeilen Sie sich!

eng= We are running late.
hun= Késésben vagyunk.
ger= Wir sind (ein bißchen) spät.

eng= I’m in a hurry.
hun= Sietek.
ger= Ich beeile mich.

eng= Me must hurry up.
hun= Sietnünk kell.
ger= Wir müssen uns beeilen! Wir müssen los.

eng= Let's hurry. Hurry up.
hun= Siessünk!
ger= Beeilen wir uns!

eng= At last! At long last!
hun= Végre! Na végre! Végre valahára!
ger= Endlich! Na endlich!

eng= If you have time.
hun= Ha ráér. Ha van egy kis ideje.
ger= Wenn Sie Zeit haben.

eng= We have time.
hun= Van időnk. Még van időnk.
ger= Wir haben noch Zeit.

eng= I have no time. I've got things to do.
hun= Nincs időm. Nem érek rá. Dolgom van.
ger= Ich habe leider keine Zeit, ich habe zu tun.

eng= It is late.
hun= Késő van.
ger= Es ist spät.

eng= It's time.
hun= Itt az idő.
ger= Es ist Zeit.

eng= Time to go. p: It's time for us to go.
hun= p: Ideje mennünk.
ger= Zeit zu gehen.

eng= Not yet.
hun= Még nem.
ger= Noch nicht.

eng= Never before.
hun= Még soha.
ger= Noch nie.

eng= No more. No longer.
hun= Már nem.
ger= Nicht mehr.

eng= Wait! Wait a minute. Wait a moment.
hun= Várjon! Várjon egy kicsit! Egy pillanat.
ger= Warten Sie ein wenig! Warten Sie mal! Warten Sie eine Minute. Moment, bitte. Augenblick, bitte!

eng= When are you going to come back?
hun= Mikor jön vissza?
ger= Wann kommen Sie zurück?

eng= I'll be right back.
hun= Mindjárt visszajövök.
ger= Ich bin gleich wieder da.

eng= Wait here.
hun= Itt várjon!
ger= Warten Sie hier.

eng= We are waiting here.
hun= Itt várunk.
ger= Wir warten hier.

eng= Calm down.
hun= Nyugodjon meg!
ger= Beruhigen Sie sich. Entspannen Sie sich. (?)

eng= You can trust yorself on me. You can trust me.
hun= Rám bízhatja magát. Megbízhat bennem.
ger= Sie können sich auf mich verlassen.

eng= I'll come in a minute. I'll be back in a minute.
hun= Mindjárt jövök.
ger= Ich komme gleich.

eng= Within (three days).
hun= (Három napon) belül.
ger= Innerhalb von (drei Tagen).

eng= Your turn.
hun= Ön következik. Ön jön.
ger= Sie sind der nächste. [m] Sie sind die nächste. [f]

eng= It's my turn.
hun= Én következem.
ger= Ich bin dran.


Tényekeng= Yes.
hun= Igen.
ger= Ja.

eng= Oh yes.
hun= Ja, igen.
ger= Ach ja.

eng= Yes, it is. Yes, it does. (etc.)
hun= De. De igen.
ger= Doch.

eng= Yes but still.
hun= Igen, de mégis.
ger= Ja, aber trotzdem.

eng= Is that true? Is that so?
hun= Ez igaz? Így van?
ger= Ist das wahr?

eng= That's true. True.
hun= Ez igaz. Igaz.
ger= Das ist wahr.

eng= It is so. Correct.
hun= Így van. Stimmel.
ger= Stimmt. So ist es.

eng= Yes, exactly.
hun= Igen, pontosan úgy. Úgy bizony. Így van. Stimmel.
ger= Ja eben.

eng= Bingo.
hun= Eltalálta.
ger= Getroffen.

eng= That's it..
hun= Ez az!
ger= Das ist es!

eng= Sure. Naturally.
hun= Hogyne.
ger= Natürlich.

eng= I swear.
hun= Esküszöm. Megesküszöm rá.
ger= Ich schwöre es.

eng= Are you sure? You sure? Sure?
hun= Biztos benne? Biztos?
ger= Sind Sie sicher?

eng= Yes, I am. (sure about something)
hun= Az is vagyok. (biztos benne)
ger= Ja, das bin ich.

eng= I'm sure. This is for sure.
hun= Biztos vagyok benne. Ez biztos. Biztosan.
ger= Es ist sicher. Sicherlich.

eng= I'm not sure about it. I'm not sure.
hun= Nem vagyok biztos benne. Ebben nem vagyok biztos.
ger= Da bin nicht sicher.

eng= I'm serious.
hun= Komolyan. Komolyan gondolom.
ger= Ich meine es ernst. Das ist mein Erst. (?)

eng= This is not true.
hun= Ez nem igaz.
ger= Das ist nicht wahr.

eng= This is a lie.
hun= Ez hazugság.
ger= Das ist gelogen.

eng= Don't say a lie.
hun= Ne hazudjon!
ger= Lügen Sie nicht!

eng= Something is wrong here.
hun= Valami itt nem stimmel.
ger= Da stimmt etwas nicht. Da stimmt was nicht.

eng= I think, ...
hun= Én azt hiszem, hogy ...; Arra gondolok, hogy ...
ger= Ich denke, dass ...

eng= I think so.
hun= Úgy gondolom.
ger= Ich denke schon.

eng= I assume. I suppose.
hun= Feltételezem.
ger= Ich nehme an, dass ... ; ..., nehme ich an.

eng= I figure ...
hun= Úgy vélem, hogy ... ; Úgy saccolom, ... ; Úgy becsülöm, ... ; Saccra ...
ger= Ich schätze, dass ... ; Schätzungsweise ...

eng= Looks like ...
hun= Úgy néz ki, hogy ...
ger= Es sieht so aus, (als ob ...)

eng= Looks like that.
hun= Úgy néz ki.
ger= Sieht so aus.

eng= I have a feeling, ...
hun= Van egy olyan érzésem, hogy ... ; Érzésem szerint ...
ger= Nach meinem Gefühl ... ; Ich habe das Gefühl, dass ...

eng= Can be. Perhaps.
hun= Lehet. Talán. Meglehet.
ger= Mag sein. Kann sein.

eng= It can be, but... ; It's possible, but ...
hun= Lehet, de ...
ger= Kann sein aber ...

eng= Allegedly.
hun= Állítólag.
ger= Angeblich.

eng= Almost.
hun= Majdnem.
ger= Fast.

eng= Something like that. Or something like that.
hun= Valami ilyesmi. Valami hasonló. Vagy valami ilyesmi.
ger= Etwas Ähnliches. Oder so etwas Ähnliches.

eng= Or something like that.
hun= Vagy valami ilyesmi.
ger= Oder etwas Derartiges.

eng= I must add, ...
hun= Hozzá kell tennem, hogy ...
ger= Ich muss hinzufügen, dass ...

eng= As if ...
hun= Mintha ...
ger= Als ob ...

eng= The difference is, ...
hun= Az a különbség, hogy ...
ger= Der Unterschied ist, dass ...

eng= Very likely.
hun= Valószínűleg. Ez valószínű. Nyilván.
ger= Es ist wahrscheinlich. Es ist offensichtlich.

eng= By all means.
hun= Mindenképpen. Akárhogy is, ...
ger= Auf jeden Fall. Jedenfalls.

eng= That goes without saying.
hun= Magától értetődik.
ger= Das ist selbstverständlich.

eng= About ... ; ... or so (approxematively)
hun= Kábé ... ; Körülbelül ...
ger= Etwa ... ; Zirka ... ; Ungefähr ...

eng= We'll see.
hun= Majd meglátjuk.
ger= Wir werden ja sehen.

eng= Is it possible?
hun= Lehetséges?
ger= Ist das möglich?

eng= It is possible.
hun= Lehetséges. Könnyen lehet.
ger= Es ist möglich. Gut möglich.

eng= It also can be that ...
hun= Az is lehetséges, hogy ... ; Még az is lehet, hogy ...
ger= Es kann auch sein, dass ...

eng= Hopefully.
hun= Remélhetőleg.
ger= Hoffentlich.

eng= Let's hope for the best.
hun= Reméljük a legjobbakat.
ger= Hoffen wir das Beste.

eng= Can be. Perhaps.
hun= Lehet. Talán.
ger= Kann sein.

eng= I hope ...
hun= Remélem, hogy ...
ger= Ich hoffe, dass ...

eng= Let me think about this.
hun= Hadd gondolkozzam ezen!
ger= Lassen Sie mich darüber nachdenken.

eng= On the other hand, ...
hun= Egyébként ...; Másrészt ...
ger= Ansonstens ... ; Übrigens, ...

eng= And also, ...
hun= Ezenkívül ...
ger= Außerdem, ...

eng= No.
hun= Nem.
ger= Nein.

eng= Not at all.
hun= Egyáltalán nem. Dehogyis. i: A csudát!
ger= Gar nicht. Eigentlich nicht. i: Quatsch!

eng= No way.
hun= Semmiképp sem.
ger= Auf keinen Fall.

eng= I don’t think so. I think not.
hun= Nem hiszem. Nem gondolom. Nem hiszem el.
ger= Ich glaube es nicht.

eng= This is not true.
hun= Ez nem igaz.
ger= Das ist nicht wahr.

eng= It can't be. Can’t be.
hun= Ez nem lehet! Ez lehetetlen.
ger= Das kann doch nicht sein.

eng= This is out of the question.
hun= Ez ki van zárva. Szó sem lehet róla.
ger= Das is ausgeschlossen. Kommt gar nicht in Frage.

eng= Without any question, ... ; No question.
hun= Kétségkívül ...
ger= Ohne Frage.

eng= Of course not.
hun= Persze, hogy nem. Dehogy is.
ger= Gar nicht. Ganz und gar nicht.

eng= The other way around. On the contrary.
hun= Ellenkezőleg. Fordítva. Épp fordítva.
ger= Im Gegenteil. Gerade umgekehrt.

eng= If I'm not mistaken.
hun= Ha nem tévedek.
ger= Wenn ich mich nicht irre, ...

eng= It's hard to say.
hun= Ezt nehéz megmondani.
ger= Schwer zu sagen.

eng= As far as I know, ...
hun= Amennyire én tudom, ... ; Tudomásom szerint ... ; Tudtommal ...
ger= Soviel ich weiß, ... ; Nach meinem Wissen, ...

eng= I heard that ...
hun= Azt hallottam, hogy ... ; Hallottam, hogy ...
ger= Ich habe gehört, dass ...

eng= More or less.
hun= Többé-kevésbé.
ger= Mehr oder weniger.

eng= First of all ...
hun= Elsősorban ...
ger= In erster Linie ...

eng= First of all ... ; Before anything else, ...
hun= Mindenekelőtt ... ; Főleg ...
ger= Vor allem: ... ; Hauptsächtlich ...

eng= All in all, ... ; All things considered, ...
hun= Mindent összevetve, ...
ger= Alles in allem ...

eng= Or ..., rather. Or rather ... ; ..., to be exact.
hun= Vagy inkább ... Pontosabban ... ; Pontosabban szólva ... ; Hogy pontos legyek, ...
ger= Eher ... ; Um genau zu sein, ... ; Genauer gesagt, ...

eng= How to say, ...
hun= Hogy is mondjam csak, ...
ger= Wie soll ich sagen, ... (?)

eng= After all, ...
hun= Végül is ...
ger= Schließlich ...

eng= I don't know. I don't know that.
hun= Nem tudom. Ezt nem tudom.
ger= Ich weiß es nicht.

eng= I don't know about this. I don't know anything about this.
hun= Erről semmit sem tudok.
ger= Davon weiß ich nichts. (?)

eng= I have no idea. No idea.
hun= Fogalmam sincs.
ger= I habe keine Ahnung. Keine Ahnung.

eng= Good question. It's a difficult question.
hun= Jó kérdés. Nehéz kérdés.
ger= Schwere Frage.

eng= I don't remember.
hun= Nem emlékszem.
ger= Ich erinnere mich nicht.

eng= If I remember correctly, ...
hun= Ha jól emlékszem, ...
ger= Wenn ich mich recht erinnere, ...

eng= As far as I remember, ...
hun= Emlékezetem szerint ...
ger= Wie ich mich erinnere, ...

eng= Before I forget.
hun= Mielőtt még elfelejteném. Hogy el ne felejtsem.
ger= Bevor ich's noch vergesse, ...

eng= I forgot something.
hun= Elfelejtettem valamit. (megmondani)
ger= Ich habe noch etwas vergessen.

eng= I forgot.
hun= Elfelejtettem.
ger= Ich habe vergessen.

eng= I will look it up. I will check it.
hun= Utánanézek.
ger= Ich schaue nach.

eng= Long story.
hun= Hosszú. Ez egy hosszú történet.
ger= Es ist eine lange Geschichte.


Véleményekeng= In my opinion, ...
hun= Szerintem ... ; Véleményem szerint ...
ger= Meiner Meinung nach ...

eng= My opinion is that ... ; I believe that ...
hun= Az a véleményem, hogy ...
ger= Ich bin der Meinung, dass ...

eng= Look, ... ; Listen, ...
hun= Nézze, ...
ger= Sehen Sie, ... ; Schauen Sie, ...

eng= You know, ...
hun= Tudja, ...
ger= Wissen Sie, ...

eng= So, ...
hun= Tehát ...
ger= Also. Na also.

eng= Frankly speaking, ... Frankly, ... To be sincere, ...
hun= Őszintén szólva, ... , Hgy őszinte legyek, ...
ger= Ehrlich gesagt ... ; Um ehrlich zu sein, ...

eng= Really? - Really.
hun= Tényleg? - Tényleg.
ger= Ehrlich? - Ehrlich.

eng= I hope ...
hun= Remélem, hogy ...
ger= Ich hoffe, dass ...

eng= Fortunately, ...
hun= Szerencsére ...
ger= Zum Glück, ...

eng= Thank God.
hun= Hála istennek.
ger= Gott sei Dank.

eng= Listen.
hun= Ide hallgasson!
ger= Hören Sie!

eng= I’m glad. I’m pleased.
hun= Örülök.
ger= Ich freue mich.

eng= Am I right?
hun= Igazam van?
ger= Hab' ich recht?

eng= You are right.
hun= Igaza van.
ger= Sie haben Recht. (?)

eng= You are right about this.
hun= Ebben igaza van. Ebben teljesen igaza van.
ger= Da haben Sie recht. Da haben Sie wohl recht.

eng= I admit.
hun= Belátom. Elismerem.
ger= Das sehe ich ein. Ich gebe zu. (?)

eng= I accept this.
hun= Ezt elfogadom. (érvet)
ger= Das respektiere ich.

eng= Interesting. This is interesting.
hun= Érdekes. Ez érdekes.
ger= Interessant. Das ist interessant.

eng= Boring.
hun= Unalmas.
ger= Langweilig.

eng= This is difficult.
hun= Ez nehéz.
ger= Das ist schwierig.

eng= Everything's OK.
hun= Minden rendben. Minden oké.
ger= Alles in Ordnung. Alles okay. Okay. Es ist alles in Ordnung.

eng= Good. Very good.
hun= Jó. Nagyon jó.
ger= Gut. Sehr gut.

eng= Very good. Super.
hun= Jó. Nagyon jó. Nagyszerű! Remek!
ger= Ausgezeichnet! Toll!

eng= Yuk! Disgusting.
hun= Pfuj! Gusztustalan.
ger= Pfui!

eng= I like it.
hun= Tetszik. Ez tetszik.
ger= Ich mag das.

eng= Good idea. Bright idea.
hun= Jó ötlet. Remek ötlet.
ger= Gute Idee. Tolle Idee.

eng= Well done. Good job.
hun= Ügyes!
ger= Gut gemacht.

eng= Not bad.
hun= Nem rossz,
ger= Nicht schlecht. Nicht schlimm.

eng= It is worthwhile. It is worth (doing).
hun= Megéri. Érdemes (megcsinálni).
ger= Es lohnt sich.

eng= It is not worth it. It is not worth (doing).
hun= Nem éri meg. Nem érdemes (megcsinálni).
ger= Es lohnt sich nicht.

eng= Seriously? Are you serious?
hun= Komolyan? Komolyan gondolja?
ger= Im Ernst?

eng= I'm serious.
hun= Komolyan beszélek.
ger= Ich meine es ernst.

eng= Wait a minute. (something sounds wrong)
hun= Várjon csak! Várjunk csak! Egy pillanat!
ger= Moment mal! Moment! Einen Moment bitte. Moment noch.

eng= The point is, ...
hun= Ami a lényeg, ...; A lényeg, hogy ...
ger= Hauptsache, dass ...

eng= What's important is that ...
hun= Az a fontos, hogy ...
ger= Das Wichtigste ist, dass ... (?)

eng= This is the point.
hun= Ez a lényeg.
ger= Das ist die Hauptsache.

eng= And one more thing.
hun= És még valami.
ger= Und noch etwas.

eng= In this case, ...
hun= Ebben az esetben ...
ger= In diesem Fall ...

eng= In case, ...
hun= Arra az esetre, ha ...
ger= Für den Fall, dass ...

eng= In any case ...
hun= Mindenesetre ...; A biztonság kedvéért ...
ger= Für alle Fälle ... ; Vorsichtshalber ...

eng= Concerning the ... ; As to the ...
hun= Ami a ...-t illeti, ...
ger= Was ... anbelangt, ...

eng= In reality ... ; What happened was that ...
hun= Valójában ...
ger= In Wirklichkeit ...

eng= I'm wrong.
hun= Tévedtem.
ger= Ich habe mich geirrt.

eng= You are wrong. You are mistaken.
hun= Nincs igaza. Téved.
ger= Sie irren sich.

eng= That's a mistake.
hun= Tévedés!
ger= Irrtum!

eng= Here you are wrong.
hun= Ebben nincs igaza. Ebben téved.
ger= Da haben Sie nicht recht.

eng= This doesn't have anything to do with that.
hun= Ennek semmi köze ahhoz.
ger= Das hat mit ... nichts zu tun.

eng= Are you interested? Does this interest you?
hun= Érdekli?
ger= Interessiert das Sie? (?)

eng= I'm interested in this.
hun= Ez érdekel engem.
ger= Ich interessiere mich dafür. Das interessiert mich.

eng= Are you satisfied? Happy now?
hun= Elégedett?
ger= Zufrieden?

eng= It is strange. Strange.
hun= Furcsa.
ger= Seltsam.

eng= Damn it! i= Oh, shit.
hun= Ó, a fene egye meg! i= A fenébe! A francba!
ger= Verdammt! i= Oh Scheiße.

eng= It's a pity.
hun= Kár.
ger= Schade.

eng= It's a pity that ... ; It's too bad that....
hun= Kár, hogy ... ; Nagy kár, hogy ...
ger= Schade, dass ...

eng= Unfortunately, ...
hun= Sajnos, ...
ger= Leider ...

eng= I protest.
hun= Tiltakozom!
ger= Ich protestiere.

eng= I don’t like this.
hun= Ez nem tetszik.
ger= Ich mag es nicht.

eng= This is a joke. I'm kidding.
hun= Ez vicc. Csak viccelek.
ger= Das war nur als Witz gemeint. Ich mache nur Spaß. Das ist ein Witz.

eng= Is that so?
hun= Így van?
ger= Stimmt?

eng= Do you agree?
hun= Egyetért?
ger= Sind Sie einverstanden?

eng= I agree. I agree with this.
hun= Egyetértek. Ezzel egyetértek.
ger= Ich bin damit einverstanden. Einverstanden.

eng= I don't agree.
hun= Nem értek egyet.
ger= Ich bin nicht einverstanden.

eng= Agreed.
hun= Megegyeztünk.
ger= Abgemacht.

eng= We'll talk about this later.
hun= Erről még majd beszélünk.
ger= Darüber sprechen wir noch.

eng= It's fine with me.
hun= Részemről rendben. Felőlem...
ger= Meinetwegen ... (?)

eng= All the same to me. All the same.
hun= Nekem mindegy. Mindegy.
ger= Für mich is es egal. Mir ist egal. Egal. Es ist mir gleich. (?)

eng= I don't care whether ... or ....
hun= Nekem mindegy, hogy ... vagy ...
ger= Es ist mir egal, ob ... oder ...

eng= So what?
hun= Na és? És akkor mi van?
ger= Na und? Und was nun?

eng= So, ...; It means, ...
hun= Tehát ...; Ez azt jelenti, hogy ... ; Azaz ...
ger= Das heißt: ...

eng= If ... then ...
hun= Ha ..., akkor ...
ger= Wenn ... dann ...

eng= ... because ...
hun= ..., mert ...
ger= weil ...

eng= I just realized, ...
hun= Csak most jöttem rá, hogy ...
ger= Ich merkte gerade, dass ...

eng= Let's say, ...
hun= Mondjuk, ...
ger= Sagen wir, ...

eng= Well, ...
hun= Szóval ... ; Nos, ... ; Nos tehát ...
ger= Tja, ... ; Nun also, ...

eng= But this doesn't mean that ...
hun= De ez nem jelenti azt, hogy ...
ger= Das bedeutet aber nicht, dass ...

eng= It depends. (on something, in general)
hun= Attól függ.
ger= Es kommt darauf an. Es hängt davon ab.

eng= In general. Normally.
hun= Általában véve. Normális esetben.
ger= Im allgemeinen. Normalerweise.

eng= Normally.
hun= Normális esetben.
ger= Normalerweise.

eng= So, ... ; In a word, ... (conclusion)
hun= Szóval ... ; Egyszóval ...
ger= Mit einem Wort, ... ; So ...

eng= In short, ...
hun= Röviden: ...; Röviden szólva, ...
ger= Kurz gesagt, ...

eng= In other words, ...
hun= Más szavakkal, ... ; Más szóval ... ; Másképp szólva ...
ger= Mit anderen Worten, ...

eng= Consequently, ...
hun= Következésképp, ...
ger= Folglich ...

eng= More correctly, ...
hun= Pontosabban szólva ...
ger= Genauer gesagt, ...

eng= In a certain sense ... ; In a sense ...
hun= Bizonyos értelemben ...
ger= In einem gewissen Sinne, ... ; Gewissermaßen...

eng= But ... ; However, ...
hun= De ... ; Azonban ...
ger= Aber ...

eng= On the other hand, ...
hun= Másrészt ...
ger= Andererseits, ... ; Auf der anderen Seite ...

eng= By the way, ... ; That reminds me.
hun= Erről jut eszembe, ... ; Jut eszembe.
ger= Das erinnert mich daran, dass ...


Megértés


BR>eng= What? How was that? I beg your pardon? Excuse me?
hun= Tessék? Hogy? Mit mond? Hogy mondta?
ger= Wie bitte? Was sagen Sie?

eng= I said that ...
hun= Azt mondtam, hogy ...
ger= Ich habe gesagt, dass ...

eng= As I already told you, ... ; As I said, ...
hun= Ahogy már mondtam, ...
ger= Wie ich schon gesagt habe, ... ; Wie ich schon sagte, ...

eng= Do you understand what I'm talking about?
hun= Érti, amit mondok?
ger= Verstehen Sie, was ich sage?

eng= Do you understand? i= Got it?
hun= Érti? Érthető? Világos?
ger= Einverstanden? Alles klar? Kapiert? (?)

eng= Did you understand? - Yes, I did.
hun= Megértette? - Meg.
ger= Verstanden? - Ja, hab ich. (Verstanden.)

eng= I don't understand.
hun= Nem értem.
ger= Ich verstehe nicht.

eng= I see. I understand. Got it. Everything's clear.
hun= Értem. Megértettem. Világos. Minden világos. Felfogtam.
ger= Ich verstehe. Klar. Alles klar. Hab schon kapiert.

eng= Oh, I see.
hun= Ja, vagy úgy.
ger= Ach so.

eng= I don’t understand.
hun= Nem értem. Nem tudom felfogni.
ger= Ich verstehe nicht. (?)

eng= If I understand you correctly, ...
hun= Ha jól értem önt, ...
ger= Wenn ich Sie richtig verstehe, ...

eng= What is wrong? What is it?
hun= Mi a baj? Mi van?
ger= Was ist los? Was ist?

eng= Don't misunderstand me. Don't get me wrong.
hun= Ne értsen félre!
ger= Verstehen Sie mich nicht falsch.

eng= This is a misunderstanding.
hun= Ez félreértés.
ger= Das ist ein Missverständnis.

eng= You misunderstood me.
hun= Félreértett.
ger= Sie haben mich missverstanden.

eng= We misunderstood each other.
hun= Félreértettük egymást.
ger= Wir haben uns missverstanden.

eng= Do you know what I mean? Do you understand what I'm about? Do you see what I mean?
hun= Érti, mire akarok kilyukadni? Érti, amit mondani akarok?
ger= Verstehen Sie, was ich sagen will? Wissen Sie was ich meine? (?)

eng= What do you mean? How do you mean this?
hun= Mire gondol? Mit ért ez alatt? Ezt hogy érti?
ger= Was meinen Sie damit?

eng= Do you mean this? Is this what you mean?
hun= Erre gondol?
ger= Ist es das was Sie meinen?

eng= I mean ...
hun= Úgy értem, ...
ger= Ich meine, ...

eng= If I understand you correctly, ...
hun= Ha jól értem, ...
ger= Wenn ich richtig verstehe, ... ; ..., nehme ich an?

eng= That is ...
hun= Azaz ...
ger= Das heißt, ...

eng= Or rather ...
hun= Vagyis ... ; Illetve ...
ger= Beziehungsweise, ... (bzw.)

eng= What is it all about? What are you talking about?
hun= Miről van szó?
ger= Worum geht es?

eng= This is about ... ; I'm talking about ...
hun= Arról van szó, hogy ...
ger= Es geht darum, dass ... ; Die Sache ist, dass ...

eng= ..., so to say. (I cannot say it better.)
hun= Hogy úgy mondjam, ...
ger= Sozusagen.

eng= Or something like this.
hun= Vagy valami ilyesmi.
ger= Oder so etwas Ähnliches.

eng= As they say, ... ; As often said, ...
hun= Ahogy mondani szokták, ...
ger= Wie oft gesagt, ... (?)

eng= I would say that ... ; I would rather say that ...
hun= Én úgy mondanám, hogy ... ; Inkább úgy mondanám, hogy ...
ger= Ich würde sagen, ... ; Ich würde eher sagen, ...

eng= You'll see.
hun= Majd meglátja.
ger= Sie werden sehen. Sie werden schon sehen.

eng= Please explain it.
hun= Magyarázza ezt meg, legyen szíves!
ger= Bitte, erklären Sie das.

eng= I can explain everything.
hun= Mindent meg tudok magyarázni.
ger= Ich kann alles erklären.

eng= I'll explain it later. I will explain.
hun= Majd később megmagyarázom. Majd megmagyarázom.
ger= Das erkläre ich Ihnen später.

eng= It is a long story.
hun= Ez hosszú történet.
ger= Das ist eine lange Geschichte.

eng= This is very simple.
hun= Ez nagyon egyszerű.
ger= Es ist ganz einfach.

eng= That's not so simple. That's not that simple.
hun= Ez nem olyan egyszerű. Ez nem megy olyan egyszerűen.
ger= Das ist nicht so einfach. So einfach geht es nicht.

eng= Is it all right? Okay?
hun= Jó lesz így? Rendben? Oké?
ger= Stimmt das? Ist okay? Stimmt's?

eng= This doesn't work. This won't go. This is a no go.
hun= Ez nem megy.
ger= Geht nicht.

eng= This is complicated.
hun= Ez komplikált. Ez bonyolult.
ger= Das ist kompliziert.

eng= In other words, ...
hun= Más szavakkal, ... ; Más szóval ...
ger= Mit anderen Worten, ...

eng= I need an interpreter.
hun= Tolmácsra van szükségem. Kérek egy tolmácsot.
ger= Ich brauche einen Dolmetscher. Ich bitte um einen Dolmetscher.

eng= Write it down. (for me)
hun= Írja le!
ger= Schreiben Sie das bitte auf.

eng= Translate it to Hungarian.
hun= Fordítsa le magyarra!
ger= Übersetzen Sie das ins Ungarische.

eng= Show me.
hun= Mutassa meg!
ger= Zeigen Sie mir bitte das. (?)

eng= Let me see.
hun= Hadd nézzem!
ger= Lassen Sie mal sehen.

eng= I’ll look it up. (look for information)
hun= Megnézem. Utánanézek.
ger= Ich schaue nach.

eng= More slowly.
hun= Lassabban!
ger= Langsamer!

eng= Repeat it. Say it again.
hun= Ismételje meg!
ger= Wiederholen Sie! Noch einmal, bitte.


Kéréseng= Please!
hun= Kérem! Legyen szíves!
ger= Bitte! Ich bitte Sie!

eng= Be so kind as (do).
hun= Legyen olyan kedves, és ...
ger= Seien Sie so gut, ... ; Seien Sie so nett, ...

eng= Sure.
hun= Szívesen.
ger= Bitte schön. Gerne.
eng= Here you are. Here you go.
hun= Tessék. Tessék parancsolni. Parancsoljon. Fogja!
ger= Bitte sehr. Hier.
eng= Thank you.
hun= Köszönöm.
ger= Danke.

eng= I have a request.
hun= Van egy kérésem.
ger= Ich habe eine Bitte.

eng= Can I ask you for a favour?
hun= Megkérhetem egy szívességre?
ger= Darf ich Sie um einen Gefallen bitten?

eng= Could you do a favour for me? Could you do me a favour?
hun= Megtenne egy szívességet?
ger= Würden Sie mir einen Gefallen tun?

eng= I would like to ask you to help me.
hun= Szeretném megkérni egy kis segítségre.
ger= Ich möchte Sie um Hilfe bitten.

eng= I have a big request for you.
hun= Lenne egy nagy kérésem önhöz.
ger= Ich hätte eine große Bitte an Sie.

eng= Is it possible?
hun= Menni fog? Lehetséges?
ger= Geht das? Ist das möglich?

eng= It's not going to work out.
hun= Ez nem fog menni.
ger= Es wird nicht gehen.

eng= I would like to ...
hun= Szeretnék ...-ni.
ger= Ich möchte ...-en.

eng= I would like to ask you for something.
hun= Szeretném megkérni valamire.
ger= Ich möchte Sie um etwas bitten. f: Htjela bih vas nešto zamoliti. (??)

eng= It'not that urgent.
hun= Nem olyan sürgős.
ger= Es ist nicht so dringend.

eng= Give me ...
hun= Adjon nekem ...-t!
ger= Geben Sie mir ...!

eng= Do you mind if I (open the window)?
hun= Nem zavarja, ha (kinyitom az ablakot)?
ger= Erlauben Sie, dass ich das Fenster öffne?

eng= It doesn' disturb me. Go ahead.
hun= Nem zavar.
ger= Es stört mich nicht.

eng= If you don’t mind, ...
hun= Ha nem bánja, ...
ger= Wenn Sie nichts dagegen haben, ...

eng= ..., if (this is) possible.
hun= ..., ha (ez) lehetséges.
ger= ..., wenn dies möglich ist.

eng= Could you ...? (do)
hun= Nem tudna ...? (csinálni)
ger= Können Sie ...?

eng= No way. (It is impossible.)
hun= Szó sem lehet róla. Semmi esetre sem.
ger= Auf keinen Fall.

eng= Let me see.
hun= Hadd nézzem!
ger= Lassen Sie mich sehen! (?)

eng= May I? Do you mind? (if I do something)
hun= Szabad? Megengedi?
ger= Gestatten Sie? Erlauben Sie?

eng= Excuse me for disturbing you.
hun= Elnézést a zavarásért.
ger= Entschuldigen Sie die Störung. Enstschuldigiden Sie bitte, dass ich Sie störe.

eng= Am I intruding?
hun= Zavarok? Nem zavarok?
ger= Störe ich?

eng= May I? May I come in?
hun= Szabad? Bejöhetek?
ger= Darf ich? Kann ich reinkommen?

eng= Please come in. Come in.
hun= Jöjjön be! Tessék! (bejönni)
ger= Treten Sie ein. Kommen Sie rein. Herein!

eng= Begin. Go ahead.
hun= Kezdje!
ger= Beginnen Sie!

eng= I will do it. That's what I'll do.
hun= Megteszem. Meg (is) fogom tenni. Ezt fogom tenni.
ger= Das werde ich tun.

eng= All right. Good. Okay.
hun= Jó. Jól van.
ger= In Ordnung. Okay. Gut. Richtig!

eng= As you want. As you wish.
hun= Ahogy akarja. Ahogy óhajtja.
ger= Wie Sie wollen. Wie Sie wünschen.

eng= It has been done already. Done.
hun= Már meg is történt. Megtörtént.
ger= Passiert. (?)

eng= Anything else?
hun= Van még valami?
ger= Noch etwas?

eng= Go on. Go ahead. (Speak on.)
hun= Folytassa!
ger= Fahren Sie fort! Weiter.


Javaslatokeng= What are we doing now?
hun= Most mit csinálunk? Mit fogunk csinálni most?
ger= Was machen wir als nächstes?

eng= I thought of ... (doing).
hun= Arra gondoltam, hogy ...
ger= Ich habe mir gedacht, dass ...

eng= I have a suggestion.
hun= Van egy javaslatom.
ger= Ich habe einen Vorschlag. (Dann hätte ich einen Vorschlag.)

eng= I would suggest a ...
hun= Én a ...-t javasolnám. (ajánlanám)
ger= Ich würde (ein ...) vorschlagen.

eng= I suggest that (we do ...)
hun= Javaslom, hogy ...
ger= Ich schlage vor, dass ...

eng= Imagine, ...
hun= Képzelje, ...
ger= Stellen Sie sich vor, ...

eng= Can you imagine?
hun= El tudja képzelni? El tudja ezt képzelni?
ger= Können Sie sich das vorstellen?

eng= I can imagine.
hun= El tudom képzelni.
ger= Ich kann es mir vorstellen.

eng= I can't imagine.
hun= Nem tudom elképzelni.
ger= Ich kann es mir nicht vorstellen.

eng= What would you say to a (coffee)...?
hun= Mit szólna egy (kávéhoz)?
ger= Was sagen Sie zu ...? Wie wäre es mit (einem Kaffee)?

eng= How would it be if ...?
hun= Mi lenne, ha ...?
ger= Wie wär's, wenn ...?

eng= You know what?
hun= Tudja, mit?
ger= Wissen Sie was?

eng= The best thing is, you ...; Your best choice is if ...
hun= A legjobb, ha ...
ger= Am besten (sprechen Sie mit ...)

eng= The best thing would be if ...
hun= Valószínűleg az lenne a legjobb, ha ...
ger= Wahrscheinlich wäre es das beste, wenn ...

eng= For me the best thing would be if ...
hun= Nekem az lenne a legjobb, ha ...
ger= Mir wäre es am liebsten, wenn ...

eng= Well, okay. (I did not want it but accept.)
hun= Na jó. Nem bánom.
ger= Nun, ich habe nichts dagegen.

eng= I can't wait.
hun= Alig várom.
ger= Ich kann es kaum erwarten.

eng= I promise.
hun= Megígérem.
ger= Das verspreche ich (Ihnen). Versprochen!

eng= Do you feel like walking?
hun= Van kedve sétálni?
ger= Hätten Sie Lust zu spazieren?

eng= Do you like walking?
hun= Szeret sétálni?
ger= Spazieren Sie gerne?

eng= Let's go for a walk.
hun= Menjünk sétálni! Sétáljunk egyet!
ger= Gehen wir spazieren. Lassen Sie uns spazieren gehen!

eng= I'm coming. Just a minute.
hun= Mindjárt jövök. Jövök már!
ger= Ich komm' ja schon.

eng= I need time.
hun= Időre van szükségem.
ger= Ich brauche Zeit.

eng= Give me some time.
hun= Adjon egy kis időt!
ger= Geben Sie mir ein wenig Zeit.

eng= Give me ten minutes.
hun= hun= Adjon tíz percet! 
ger= Geben Sie mir zehn Minuten Zeit.

eng= Wouldn't it be better to ...?
hun= Nem lenne jobb, ha ...?
ger= Wäre es nicht besser, wenn ...? Wäre es nicht besser zu ...? (?)

eng= It would be good.
hun= Az jó lenne.
ger= Das wäre gut.

eng= Sounds great.
hun= Nagyszerűen hangzik.
ger= Klingt großartig.

eng= It sounds stupid.
hun= Ez hülyén hangzik.
ger= Das klingt blöd.

eng= Let's go. (to a cinema).
hun= Menjünk! (moziba)
ger= Gehen wir!

eng= p: Let’s go together.
hun= p: Menjünk együtt!
ger= Gehen wir zusammen!

eng= May I join you?
hun= Csatlakozhatom önhöz?
ger= Kann ich mitkommen?

eng= May I go with you?
hun= Magával mehetek? Elkísérhetem?
ger= Darf ich Sie begleiten?

eng= Come with me. p: Come with us.
hun= Jöjjön velem! p: Jöjjön velünk!
ger= Kommen Sie mit.

eng= Do you also come with us?
hun= Ön is velünk jön?
ger= Kommen Sie auch mit?

eng= Then come with us. Then join us.
hun= Akkor jöjjön velünk!
ger= Dann kommen Sie mit.

eng= I'm coming, too.
hun= Én is jövök.
ger= Ich komm' auch mit.

eng= I'm sorry but I can't go with you.
hun= Sajnos nem tudok magával menni.
ger= Ich kann leider nicht mitkommen.

eng= Don't go away.
hun= Ne menjen el!
ger= Gehen Sie nicht weg!

eng= Don't leave me alone.
hun= Ne hagyjon egyedül!
ger= Lassen Sie mich nicht allein.

eng= Stay here.
hun= Maradjon! Maradjon itt!
ger= Bleiben Sie hier!

eng= Stay close.
hun= Maradjon a közelben!
ger= Bleiben Sie in der Nähe!

eng= Stay where you are. i: Stay put.
hun= Maradjon ott, ahol van!
ger= Bleiben Sie, wo Sie sind!

eng= I'm going to stay here.
hun= Én itt maradok.
ger= Ich bleibe hier.

eng= Come on! p: Let's do it.
hun= Rajta! Nosza! p: Gyerünk!
ger= Los! Gehen wir! (?)

eng= p: Let's begin.
hun= p: Kezdjük!
ger= p: Lassen Sie uns anfangen!

eng= Everything is prepared. Everything has been prepared.
hun= Minden elő van készítve.
ger= Alles ist vorbereitet.

eng= p: Let’s go. Let's walk.
hun= p: Menjünk! (gyalog)
ger= Gehen wir!

eng= When it's good for you. When it suits you.
hun= Amikor önnek megfelel.
ger= Wann es Ihnen passt.

eng= For me (the week-end) would be best.
hun= Nekem (a hétvége) a legjobb.
ger= Mir wäre es (am Wochenende) am liebsten.

eng= If anything comes up.
hun= Ha valami közbejönne.
ger= Falls etwas dazwischenkäme.

eng= Stop!
hun= Álljon meg!
ger= Halt!

eng= Why not?
hun= Miért ne? Miért is ne?
ger= Warum nicht? Warum denn nicht?

eng= p: Let's try.
hun= p: Próbáljuk meg!
ger= p: Versuchen wir es! Wollen wir es versuchen!

eng= I'll try.
hun= Megpróbálom.
ger= Ich versuche es.

eng= I'm going with you.
hun= Magával megyek. (járművön)
ger= Ich fahre mit.

eng= On the way home.
hun= Hazafelé. (gyalog)
ger= Auf dem Heimweg.

eng= On the ride home.
hun= A hazafelé úton. (autóval)
ger= Auf der Heimreise.

eng= All right. Good. Okay. Well, okay.
hun= Jó. Jól van. Oké. Na jó.
ger= Also gut.

eng= It's not needed.
hun= Nem szükséges.
ger= Es ist nicht nötig. Nicht nötig, danke.

eng= It doesn't make sense.
hun= Ez értelmetlen. Nincs értelme. Semmi értelme. Céltalan.
ger= Das ist sinnlos. Es hat keinen Zweck. Es hat keinen Sinn. Es ergibt keinen Sinn.

eng= It wouldn't make sense.
hun= Nem lenne értelme.
ger= Es hätte keinen Zweck.

eng= This is a joke.
hun= Ez nevetséges.
ger= Lächerlich!

eng= It's not worth it.
hun= Nem érdemes.
ger= Es lohnt sich nicht.

eng= I don't feel like it.
hun= Nincs kedvem hozzá.
ger= Ich habe keine Lust dazu.

eng= I don't want to go there.
hun= Nem akarok oda menni.
ger= Ich will nicht dorthin gehen.

eng= I would prefer ...-ing.
hun= Legszívesebben ...-nék.
ger= Am liebsten (würde ich ...)

eng= I'd better go home.
hun= A legszívesebben haza mennék. Inkább haza megyek.
ger= Am liebsten würde ich nach Hause gehen. Ich würde eher nach Hause gehen. (?)

eng= I want to go home. I'm going home.
hun= Haza akarok menni. Haza megyek.
ger= Ich möchte nach Hause. Ich gehe nach Hause.

eng= I want to be alone.
hun= Egyedül akarok lenni.
ger= Ich möchte allein sein.

eng= It's fine with me.
hun= Részemről rendben.
ger= Ich finde das okay. Meinerseits geht es in Ordnung. (?)

eng= No, rather not.
hun= Nem, inkább ne!
ger= Nein, lieber nicht.

eng= Don't. (Don't do what you are doing.)
hun= Ne!
ger= Nein!

eng= I don't want it.
hun= Nem akarom.
ger= Ich will nicht!

eng= It won’t go. It’s impossible. Can’t do it.
hun= Nem megy. Nem tudom megcsinálni. Lehetetlen.
ger= Es geht nicht. Es ist unmöglich.

eng= What would you like?
hun= Mit szeretne? Mit óhajt?
ger= Was wünschen Sie?

eng= If you want it, ...
hun= Ha akarja, ...
ger= Wenn Sie wollen, ...

eng= As you like it. As you wish.
hun= Ahogy tetszik. Ahogy ön akarja.
ger= Wie es Ihnen gefällt. Wie Sie wollen.

eng= Well, how was that?
hun= Na, milyen volt?
ger= Na, wie war's?


Problémákeng= Be careful. Careful!
hun= Legyen óvatos! Óvatosan!
ger= Seien Sie vorsichtig! Vorsicht!

eng= Shhh..
hun= Pszt!
ger= Psst! (?)

eng= Alas! Ouch.
hun= Jaj!
ger= O weh! Autsch.

eng= Is something wrong? Is something the matter?
hun= Valami baj van? Van valami probléma?
ger= Gibt es ein Problem?

eng= What's the matter? What's the problem?
hun= Mi a baj? Mi a probléma?
ger= Was ist Ihr Problem?

eng= My problem is, ...
hun= Az a problémám, hogy ...
ger= Mein Problem ist, dass ...

eng= The ... doesn't work.
hun= A ... nem működik.
ger= ... funktioniert nicht. (ist kaputt)

eng= I'm in trouble.
hun= Bajban vagyok.
ger= Ich habe Schwierigkeiten.

eng= The problem is, ...
hun= Az a probléma, hogy ...
ger= Das Problem ist, dass ...

ger= This is no problem. No problem.
hun= Ez nem probléma. Nem probléma.
ger= Das ist kein Problem. Kein Problem.

eng= What do I do? What shall I do?
hun= Mit tegyek? Most mit tegyek?
ger= Was soll ich jetzt tun?

eng= What's going to happen now?
hun= Most mi lesz?
ger= Was nun? Was passiert jetzt? (?)

eng= I’m afraid ...
hun= Attól tartok, hogy ...
ger= Ich fürchte, dass ...

eng= I was afraid of this.
hun= Ettől féltem.
ger= Das habe ich befürchtet.

eng= Carefully. Careful.
hun= Óvatosan!
ger= Vorsichtig! (?)

eng= Be careful.
hun= Legyen óvatos!
ger= Seien Sie vorsichtig.

eng= Be patient. Patience!
hun= Legyen türelemmel! Türelem!
ger= Seien Sie geduldig!

eng= Don't worry.
hun= Ne aggódjon!
ger= Keine Sorge.

eng= Take it easy. Be patient. Calm down. i: Easy.
hun= Türelem! Nyugalom! i: Nyugi!
ger= Beruhigen Sie sich! Seien Sie ruhig. i:Ruhe! (?)

eng= No problem. Nothing. Nothing the matter.
hun= Semmi baj. Semmiség.
ger= Kein Problem. Es ist nichts!

eng= Brace yourself.
hun= Szedje össze magát!
ger= Nehmen Sie sich zusammen! Raffen Sie sich zusammen!

eng= We are fine so far, aren't we?
hun= Eddig jól állunk, ugye? Eddig jól ment, ugye? Eddig jók vagyunk, ugye?
ger= Uns geht es doch gut, oder?

eng= We are fine.
hun= Jól állunk.
ger= Es geht uns gut.

eng= What are you doing here?
hun= Mit csinál itt? Mit keres itt?
ger= Was tun Sie hier?

eng= What do you want? (of me)
hun= Mit akar? Mit akar tőlem?
ger= Was wollen Sie ( von mir)?

eng= What else do you want?
hun= Mit akar még?
ger= Was wollen Sie mehr?

eng= This is prohibited. This is forbidden.
hun= Ez tilos.
ger= Das ist verboten.

eng= I protest. (against ...)
hun= Tiltakozom. (a ... ellen)
ger= Ich protestiere. (gegen ...)

eng= Are you crazy? Are you nuts?
hun= Megőrült? Megbolondult?
ger= Sind Sie verrückt?

eng= Enough! (dont't say or do more) Enough already!
hun= Elég! Most már (aztán) elég!
ger= Schluß! Schluß jetzt!

eng= Stop it.
hun= Hagyja abba! Fejezze be!
ger= Schluß! Hören Sie auf damit!

eng= Don't yell.
hun= Ne kiabáljon!
ger= Schreien Sie nicht!

eng= Let go! Let me go! Leave me alone.
hun= Hagyjon! Eresszen! Hagyjon békén!
ger= Lassen Sie! Lassen Sie mich in Ruhe!

eng= Leave my things alone!
hun= Hagyja békén a holmijaimat!
ger= Lassen Sie meine Sachen in Ruhe!

eng= This is mine.
hun= Ez az enyém.
ger= Das ist meins!

eng= Get out! Out!
hun= Kifelé!
ger= Raus!

eng= Go. Go away. Go to hell! Get lost!
hun= Menjen! Menjen innen! Menjen a pokolba! Tűnjön el!
ger= Gehen Sie! Ab mit Ihnen! Verschwinden Sie! Hauen Sie ab! Gehen Sie zum Teufel!


Vészhelyzetekeng= I've lost (my bag).
hun= Elvesztettem a (táskámat).
ger= Ich habe (meine Tasche) verloren.

eng= My suitcase has been stolen.
hun= Ellopták a bőröndömet.
ger= Mir wurde der Koffer gestohlen. Jeman hat mir meinen Koffer gestohlen.

eng= I've been robbed.
hun= Kiraboltak.
ger= Sie haben mich ausgeraubt. Ich bin ausgeraubt worden.

eng= This is emergency. This is an emergency situation.
hun= Ez egy vészhelyzet.
ger= Das ist ein Notfall.

eng= In emergency.
hun= Vészhelyzetben. Szükség esetén
ger= Im Notfall. Nötigenfalls.

eng= We are in danger.
hun= Veszélyben vagyunk.
ger= Wir sind in Gefahr.

eng= You are safe.
hun= Biztonságban van.
ger= Sie sind in Sicherheit.

eng= It is safe.
hun= Nem veszélyes. Biztonságos.
ger= Es ist nicht gefährlich.

eng= I had an accident.
hun= Balesetem volt.
ger= Ich habe einen Unfall gehabt.

eng= Call a doctor!
hun= Hívjanak orvost!
ger= Rufen Sie einen Arzt!

eng= Call the ambulance!
hun= Hívja a mentőket!
ger= Holen Sie einen Krankenwagen.

eng= Call the police.
hun= Hívja ki a rendőrséget!
ger= Rufen Sie die Polizei.

eng= Be careful. Careful.
hun= Vigyázzon! Vigyázat! i: Vigyázz!
ger= Vorsicht! Achtung! Passen Sie auf! i: Paß auf!


Egészségeng= How are you? How are you doing?
hun= Hogy van? (általában)
ger= Wie geht es Ihnen?

eng= Fine, thank you.
hun= Köszönöm, jól.
ger= Danke, sehr gut.

eng= How do you feel?
hun= Hogy érzi magát?
ger= Wie fühlen Sie sich?

eng= Are you okay? Are you all right?
hun= Magával minden rendben van? Jól van? (baleset után)
ger= Sind Sie in Ordnung?

eng= Are you hurt?
hun= Megsérült?
ger= Sind Sie verletzt? Haben Sie sich verletzt?

eng= Is everything okay? Everything okay?
hun= Minden rendben? Minden oké?
ger= Alles in Ordnung?

eng= Everything's OK.
hun= Minden rendben. Minden oké.
ger= Alles in Ordnung.

eng= Fine now.
hun= Már minden rendben.
ger= Ist schon okay. Geht schon. (?)

eng= So far so good.
hun= Eddig minden rendben.
ger= So weit, so gut.

eng= I'm fine.
hun= Jól vagyok.
ger= Mir geht es gut.

eng= I feel well. I feel okay.
hun= Jól érzem magam.
ger= Ich fühle mich wohl.

eng= What is with you?
hun= Mi van magával?
ger= Was ist mit Ihnen?

eng= What's the matter with you?
hun= Mi a baja?
ger= Was ist mit Ihnen los?

eng= Do you feel unwell? Are you unwell?
hun= Rosszul van? Rosszul érzi magát? Nem érzi jól magát?
ger= Fühlen Sie sich unwohl?

eng= I don't feel well.
hun= Nem érzem magam jól.
ger= Ich fühle mich nicht wohl.

eng= I feel nauseous. I feel sick.
hun= Émelyeg a gyomrom. Hányingerem van.
ger= Ich habe Brechreiz.

eng= I feel sick.
hun= Rosszul vagyok.
ger= Mir ist unwohl.

eng= I feel nauseous. I feel sick.
hun= Émelyeg a gyomrom. Hányingerem van.
ger= Ich habe Brechreiz.

eng= I feel terribly. I feel like hell.
hun= Borzasztóan érzem magam.
ger= Ich fühle mich schrecklich.

eng= Hold on! (until help arrives)
hun= Tartson ki!
ger= Halten Sie aus!

eng= I can't hold on any more.
hun= Nem bírom tovább.
ger= Ich kann nicht mehr. Ich kann es nicht länger aushalten.

eng= Get well.
hun= Gyógyuljon meg! Jobbulást!
ger= Gute Besserung!

eng= I feel better. Better now.
hun= Jobban érzem magam. Már jobb.
ger= Ich fühle mich jetzt besser. Es geht mir schon besser.

eng= I only want to be sitting for a while.
hun= Csak még egy kicsit üldögélni szeretnék.
ger= Ich will nur noch ein bisschen sitzen bleiben.

eng= Are you tired?
hun= Fáradt?
ger= Müde?

eng= I'm tired.
hun= Fáradt vagyok.
ger= Ich bin müde.

eng= I'm exhausted. I'm spent.
hun= Kimerültem.
ger= Ich bin abgespannt.

eng= Have some rest.
hun= Pihenjen!
ger= Entspannen Sie sich!

eng= I would love to go to bed. I've got sleepy. I've got drowsy.
hun= Elálmosodtam. Álmos vagyok. Szívesen lefeküdnék.
ger= Ich bin schläfrig. Ich bin müde. Ich würde mich gern hinlegen.

eng= What is your complaint? What is your problem? [the doctor asking]
hun= Mi a panasza?
ger= Was fehlt Ihnen?

eng= I have a temperature.
hun= Hőemelkedésem van.
ger= Ich habe erhöhte Temperatur.

eng= I have a fever.
hun= Lázam van. Lázas vagyok.
ger= Ich habe Fieber.

eng= Do you feel pain somewhere?
hun= Fáj valamije?
ger= Haben Sie Schmerzen?

eng= It hurts.
hun= Fáj!
ger= Es tut weh.

eng= Where do you have pain?
hun= Mije fáj? Hol fáj?
ger= Wo tut es weh?

eng= It hurts here.
hun= Itt fáj.
ger= Ich habe hier Schmerzen.

eng= I had chest pain.
hun= Fájt a szívtájékom. Mellkasi fájdalmam volt.
ger= Die Herzgegend hat mir wehgetan. Ich hatte Brustschmerzen.

eng= I've got a headache.
hun= Fáj a fejem.
ger= Mir tut der Kopf weh. Ich habe Kopfschmerzen.

eng= I have a toothache.
hun= Fáj a fogam.
ger= Mir tun die Zähne weh.

eng= I have the cold.
hun= Megfáztam. Meghültem. Náthás vagyok.
ger= Ich bin erkältet. Ich habe mich erkältet. Ich habe Schnupfen.

eng= I keep coughing.
hun= Folyton köhögök.
ger= Ich muss ständig husten.

eng= I'm ill.
hun= Beteg vagyok.
ger= Ich bin krank.

eng= I've diarrhea.
hun= Hasmenésem van.
ger= Ich habe Durchfall.

eng= I have constipation.
hun= Szorulásom van.
ger= Ich habe Verstopfung.

eng= I've got allergy.
hun= Allergiám van.
ger= Ich bin allergisch (gegen ...)

eng= I've got hay fever.
hun= Szénanáthám van.
ger= Ich habe Heuschnupfen.

eng= I have low blood pressure.
hun= Alacsony a vérnyomásom.
ger= Ich habe niedrigen Blutdruck.

eng= I have high blood pressure.
hun= Magas a vérnyomásom.
ger= Ich habe hohen Blutdruck.

eng= Bless you. God bless you.
hun= Egészségére! (tüsszentésre)
ger= Zur Gesundheit! Gsundheit!

eng= I have health insurance.
hun= Van egészségbiztosításom.
ger= Ich habe Krankenversicherung.

eng= Sister! Nurse! (in a hospital)
hun= Nővérke!
ger= Schwester! Bitte Schwester!

eng= Give me a painkiller.
hun= Adjon egy fájdalomcsillapítót!
ger= Geben Sie mir ein Schmerzmittel.

eng= Give me something for a headache.
hun= Adjon valamit fejfájás ellen!
ger= Geben Sie mir etwas gegen Kopfschmerzen. (über?)

eng= I need this medication. I need this.
hun= Erre a gyógyszerre van szükségem. Erre lenne szükségem.
ger= Das ist das Medikament, das ich brauche. Ich brauche das.

eng= I don't smoke. I'm a non-smoker. (?)
hun= Nem dohányzom. Nemdohányzó vagyok.
ger= Ich rauche nicht. Ich bin Nichtraucher.

eng= I don't drink. I'm not a drinker.
hun= Én nem iszom alkoholt. Absztinens vagyok.
ger= Ich trinke keinen Alkohol. Ich bin abstinent.


Időjáráseng= It’s cold.
hun= Hideg van.
ger= Es ist kalt.

eng= It’s warm.
hun= Meleg van.
ger= Es ist warm.

eng= It’s bad weather.
hun= Rossz idő van.
ger= Es ist schlechtes Wetter.

eng= It’s raining.
hun= Esik. Esik az eső.
ger= Es regnet.

eng= It is snowing.
hun= Havazik. Esik a hó.
ger= Es schneit.

eng= Are you cold?
hun= Fázik?
ger= Frieren Sie? Ist Ihnen kalt?

eng= I feel cold.
hun= Fázom.
ger= Mir ist kalt.

eng= I feel hot.
hun= Melegem van.
ger= Mir ist warm.


Szabadidőeng= I like to read.
hun= Szeretek olvasni.
ger= Ich lese gern.

eng= I like movies. I like films.
hun= Szeretem a filmeket.
ger= Ich mag Filme.

eng= When is the museum open?
hun= Mikor van nyitva a múzeum?
ger= Wann ist das Museum geöffnet?

eng= Can I get a guide? (a booklet)
hun= Kaphatok egy útmutatót? (múzeumi kalauz)
ger= Kann ich einen Museumsführer bekommen?

eng= Where is the cloakroom?
hun= Hol van a ruhatár?
ger= Wo is die Garderobe?

eng= I want to go to the library. I would like to go to the library.
hun= A könyvtárba akarok menni. A könyvtárba szeretnék menni.
ger= Ich will in die Bibliothek gehen. Ich möchte in die Bibliothek gehen.

eng= Can I use the reading room?
hun= Használhatom az olvasótermet?
ger= Kann ich den Lesesaal benutzen?

eng= Do you like to dance?
hun= Szeret táncolni?
ger= Tanzen Sie gern?

eng= Shall we dance? Are we going to dance?
hun= Táncolunk?
ger= Sollen wir tanzen?

eng= Let's dance!
hun= Táncoljunk!
ger= Tanzen wir!

eng= May I? (call for a dance) Would you like to dance?
hun= Szabad? Felkérhetem? (táncra)
ger= Darf ich bitten?


Vásárláseng= I haven't got money. I don't have money on me.
hun= Nincs nálam pénz.
ger= Ich habe kein Geld bei mir.

eng= I haven't got enough money. I don't have enough money. (on me)
hun= Nincs elég pénz nálam.
ger= Ich habe nicht genug Geld bei mir.

eng= I haven't got any euro.
hun= Nincs euróm.
ger= Ich habe keinen Euro.


eng= I have to change money.
hun= Pénzt kell váltanom.
ger7 Ich möchte Geld wechseln.

eng= I'd like to change this to euro.
hun= Szeretném ezt euróra váltani.
ger= Ich möchte es in Euro umtauschen.

eng= Where can I change money?
hun= Hol lehet pénzt váltani?
ger= Wo kann ich Geld wechseln?

eng= Is there a cash point here? Is there an ATM here?
hun= Van itt egy pénzkiadó automata?
ger= Gibt es einen Geldautomat hier? Gibt es einen Wechselautomat hier? (?)

eng= Where is the open market?
hun= Hol van a piac?
ger= Wo ist der Markt?

eng= Where is a supermarket here?
hun= Hol van itt egy szupermarket?
ger= Wo is ein Supermarkt?

eng= Where is a shopping centre here? Where is a mall here?
hun= Hol van itt egy bevásárlóközpont? Hol van itt egy pláza?
ger= Wo ist hier ein Einkaufszentrum? Wo ist hier ein Kaufhaus?

eng= Where can I buy ...?
hun= Hol kapható ...?
ger= Wo gibt es ...?

eng= Where can I find ...?
hun= Hol találok ...-t?
ger= Wo finde ich ...?

eng= Where is a bookstore?
hun= Hol van könyvesbolt?
ger= Wo ist ein Buchladen?

eng= Do you carry ...?
hun= Árulnak ...-t?
ger= Haben Sie ...? Gibt's bei Ihnen ...?

eng= I'm just looking.
hun= Csak nézelődöm. Csak körülnézek. Csak egy kicsit körül szeretnék nézni.
ger= Ich schaue mich nur um. Ich möchte mich nur ein wenig umschauen.

eng= I'm looking for a German dictionary.
hun= Német szótárat keresek.
ger= Ich suche ein Deutsches Wörterbuch.

eng= I need a ...
hun= Szükségem van egy ...-ra.
ger= Ich brauche (einen/eine=ein) ...

eng= I would like (to have) a ...
hun= Szeretnék egy ...-t.
ger= Ich möchte ... haben.

eng= More.
hun= Még!
ger= Mehr!

eng= Can I see this? Can I look at this? (merchandise)
hun= Megnézhetem ezt?
ger= Kann ich das ansehen?

eng= How much is it?
hun= Mennyibe kerül?
ger= Was kostet es? Wie viel kostet das?

eng= That's too much. This is too expensive.
hun= Ez túl sok. Ez túl drága.
ger= Das ist zu viel. Das ist zu teuer.

eng= Much. Many. A lot.
hun= Sok.
ger= Viel.

eng= A lot of ...
hun= Egy csomó ...
ger= Eine Menge ...

eng= Free. Free of charge.
hun= Ingyen. Ingyen van.
ger= Es ist kostenlos. Es ist gratis.

eng= So what?
hun= És akkor mi van?
ger= Und was dann?

eng= How much is this all together?
hun= Mennyibe kerül ez összesen?
ger= Wieviel macht das ingesamt aus? Was kostet alles zusammen?

eng= At least ...
hun= Legalább ... ; Legalábbis ...
ger= Wenigstens ... ; Mindestens ... ; Zumindest ... (?)

eng= At the most ...
hun= Legfeljebb ...
ger= Höchstens ... ; Nicht mehr als ... (?)

eng= Including ...
hun= Beleértve ...-t. A ...-val együtt.
ger= Einschließlich ... (+ gen.)

eng= How much do I owe you?
hun= Mennyit fizetek? Mennyivel tartozom? Mennyi jár magának?
ger= Was bin ich schuldig? Wieviel bekommen Sie?

eng= May I try this on?
hun= Felpróbálhatom?
ger= Darf ich das anprobieren?

eng= I will take this.
hun= Megveszem.
ger= Das nehme ich.

eng= A shopping bag, please.
hun= Egy szatyrot, legyen szíves!
ger= Eine Tüte, bitte! Einen Beutel, bitte! Eine Einkaufstasche, bitte!

eng= Do we need anything else?
hun= Szükségünk van még valamire? Hiányzik még valami?
ger= Fehlt noch etwas?.

eng= That's all. (I don't buy more.)
hun= Ez minden.
ger= Das ist alles. Das wär's.

eng= Card or cash?
hun= Kártyával vagy készpénzzel fizet?
ger= Bar oder mit Karte?

eng= Can one pay with credit card? Do you accept credit cards?
hun= Lehet fizetni hitelkártyával? Hitelkártyát elfogadnak?
ger= Nehmen Sie auch Kreditkarten an? Geht es auch mit Kreditkarte?

eng= I would like to pay by creadit card.
hun= Hitelkártyával szeretnék fizetni.
ger= Ich möchte mit Kreditkarte zahlen.

eng= In cash. When paid in cash.
hun= Készpénzben. Készpénzfizetés esetén.
ger= Bei Barzahlung. In bar zahlen.

eng= Paying is in cash.
hun= A fizetés készpénzben történik.
ger= Es wird bar bezahlt.

eng= Here you are. Here you go. (money)
hun= Tessék. (pénz átadása)
ger= Bitte schön.

eng= Please give me the invoice.
hun= Kérem a számlát!
ger= Geben Sie mir den Kassenbon. Den Bon, bitte. (?)


  Étkezés  eng= I’m hungry.
  hun= Éhes vagyok.
  ger= Ich bin hungrig. Ich habe Hunger.

  eng= I want to eat something.
  hun= Szeretnéké enni valamit.
  ger= Ich möchte etwas essen.

  eng= I’m thirsty.
  hun= Szomjas vagyok.
  ger= Ich bin durstig.

  eng= I want to drink something.
  hun= Szeretnék inni valamit.
  ger= Ich möchte etwas trinken.

  eng= I would like to have breakfast.
  hun= Szeretnék megreggelizni.
  ger= Ich möchte frühstücken.

  eng= I’d like to have lunch.
  hun= Szeretnék megebédelni.
  ger= Ich möchte zu Mittag essen.

  eng= I’d like to have supper. I'd like to have dinner.
  hun= Szeretnék megvacsorázni.
  ger= Ich möchte gern zu Abend essen.

  eng= Have dinner with me. How about having a dinner?
  hun= Vacsorázzon velem!
  ger= Essen Sie mit mir zu Abend!

  eng= Is this table free?
  hun= Szabad ez az asztal?
  ger= Ist dieser Tisch frei?

  eng= Is this seat free? Is this seat taken?
  hun= Szabad ez a hely? Foglalt ez a hely?
  ger= Ist dieser Platz frei? Ist dieser Platz besetzt?

  eng= Sit by me.
  hun= Üljön mellém!
  ger= Setzen Sie sich neben mir nieder.

  eng= Let's sit down.
  hun= Üljünk le!
  ger= Setzen wir uns!

  eng= Sir! [m] Miss! [f]
  hun= Pincér! [m] Kisasszony! [f]
  ger= Herr Ober! Ober! [m] Fräulein, bitte sehr! [f]

  eng= The menu, please.
  hun= Hozzon egy étlapot, legyen szíves!
  ger= Ich bitte um die Speisekarte!

  eng= Please bring me a ...
  hun= Hozzon nekem egy ...-t, legyen szíves!
  ger= Bringen Sie mir bitte (einen/eine/ein), ...

  eng= I will have this. (food)
  hun= Ezt kérem.
  ger= Ich nehme das.

  eng= Me too. The same to me.
  hun= Én is azt szeretném. Én is azt kérem.
  ger= Ich möchte das gleiche.

  eng= I will have this, too.
  hun= Én is ugyanezt kérem.
  ger= Ich nehme das gleiche. (?)

  eng= Could I get a glass of water?
  hun= Kaphatnék egy pohár vizet? Kérek egy pohár vizet.
  ger= Ich möchte ein Glas Wasser.

  eng= Can I have a coffee?
  hun= Kaphatnék egy kávét? Kérek egy kávét.
  ger= Ich möchte einen Kaffee.

  eng= One coffee.
  hun= Egy kávét. Egy feketét.
  ger= Einen Kaffee. Einen Schwarzen. Einen Mokka.

  eng= A cup of tea.
  hun= Egy csésze teát.
  ger= Eine Tasse Tee.

  eng= A beer.
  hun= Egy sört.
  ger= Ein Bier, bitte!

  eng= Some more.
  hun= Még egy kicsit!
  ger= Noch ein bisschen, bitte.

  eng= I'll only have a cup of tea.
  hun= Én csak egy csésze teát iszom.
  ger= Ich trinke nur eine Tasse Tee.

  eng= I will drink mineral water.
  hun= Én ásványvizet iszom.
  ger= Ich trinke Mineralwasser.

  eng= Non-sparkling.
  hun= Buborékmenteset. Menteset.
  ger= Ohne Kohlensäure. Ohne. (?)

  eng= Very hot! Too spicy!
  hun= Nagyon csípős! Túl csípős.
  ger= Sehr scharf. Zu scharf.

  eng= I have allergy to this.
  hun= Erre allergiás vagyok.
  ger= Dagegen bin ich allergisch.

  eng= I cannot eat ...
  hun= Nem ehetek ...-t.
  ger= Ich darf nicht ... essen.

  eng= p: Let's drink.
  hun= p: Igyunk!
  ger= Trinken wir!

  eng= I don't drink alcohol.
  hun= Nem iszom alkoholt.
  ger= Ich trinke keinen Alkohol. Ich trinke nie Alkohol.

  eng= This is to you. (toast)
  hun= Egészségére! (koccintásnál)
  ger= Prosit. Auf Ihr Wohl! Prost!

  eng= This is to our friendship. (toast)
  hun= A barátságunkra! (koccintásnál)
  ger= Auf unsere Freundschaft!

  eng= The bill, please. The check, please.
  hun= A számlát, legyen szíves! Fizetek! p: Fizetünk!
  ger= Bitte, zahlen! Ich möchte zahlen.

  eng= Thank you for the dinner.
  hun= Köszönöm a vacsorát.
  ger= Danke für das Abendessen.


  Idegenforgalom  eng= Are you having a problem? Is there any problem?
  hun= Problémája van? Van valami probléma?
  ger= Haben Sie Probleme?

  eng= I've got a problem.
  hun= Van egy problémám.
  ger= Ich habe ein Problem.

  eng= What is the problem?
  hun= Mi a probléma?
  ger= Was ist Ihr Problem?

  eng= Where do you want to get to?
  hun= Hova akar eljutni?
  ger= Wo wollen Sie hin? (?)

  eng= What would you like to see?
  hun= Mit szeretne látni?
  ger= Was wollen Sie sehen?

  eng= I'm looking for the ...
  hun= A ...-t keresem. (intézményt)
  ger= Ich suche (den ...). Ich will zu ... (?)

  eng= I'll show you.
  hun= Megmutatom.
  ger= Ich zeige es Ihnen.

  eng= We are here.
  hun= Itt vagyunk.
  ger= Wir sind hier.

  eng= Take the bus.
  hun= Menjen busszal!
  ger= Fahren Sie mit dem Bus.

  eng= Here is the bus stop.
  hun= Itt a buszmegálló.
  ger= Hier ist die Bushaltestelle.

  eng= Take the metro. Take the underground. Take the subway.
  hun= Menjen metróval!
  ger= Nehmen Sie die U-Bahn!

  eng= Here is the metro station. Here is the underground station. Here is the subway station.
  hun= Itt a metróállomás.
  ger= Hier ist die U-Banhstation.

  eng= I'll go with you.
  hun= Én is jövök. Magával megyek. Elkísérem.
  ger= Ich komme mit. Ich werde Sie begleiten.

  eng= I'm looking for a shelter. I'm looking for a sleeping accommodation.
  hun= Egy szálláslehetőséget keresek. Szállást keresek.
  ger= Ich suche eine Unterkunftsmöglichkeit.

  eng= Can I leave this here? (my baggage)
  hun= Itt hagyhatom ezt?
  ger= Kann ich das hier lassen? (?)

  eng= I am with the group.
  hun= A csoporttal vagyok.
  ger= Ich bin mit der Gruppe.

  eng= Where is the tourist office?
  hun= Hol van az idegenforgalmi hivatal?
  ger= Wo finde ich ein Fremdenverkehrsbüro? Wo finde ich ein Touristenbüro?

  eng= May I take photographs?
  hun= Szabad fényképezni?
  ger= Darf man hier fotografieren?


  Látogatás  eng= I would like to invite you.
  hun= Szeretném meghívni.
  ger= Ich möche Sie einladen.

  eng= Thank you for the nvitation.
  hun= Köszönöm a meghívást.
  ger= Danke für die Einladung.

  eng= I'm looking for ...
  hun= ...-t keresem.
  ger= Ich suche ...

  eng= I came to see you. p: We came to see you.
  hun= Magához jöttem. p: Magához jöttünk.
  ger= Ich bin gekommen, um Sie zu besuchen. (p: Wir sind bekommen...)

  eng= Open the door.
  hun= Nyissa ki az ajtót!
  ger= Öffnen Sie die Tür.

  eng= May I? May I come in?
  hun= Szabad? Bejöhetek?
  ger= Darf ich? Darf ich reinkommen?

  eng= Come in.
  hun= Jöjjön! (be, kopogtatás után)
  ger= Ja, herein!

  eng= Take off your coat.
  hun= Vegye le a kabátját!
  ger= Legen Sie Ihren Mantel ab!

  eng= This is for you.
  hun= Ezt magának hoztam.
  ger= Das ist für Sie.

  eng= Sit down. Please sit down.
  hun= Üljön le! Üljön le, kérem!
  ger= Setzen Sie sich, bitte. (?) Setzen Sie sich nieder, bitte. (?)

  eng= Please take a seat.
  hun= Kérem, foglaljon helyet!
  ger= Nehmen Sie bitte Platz.

  eng= Enjoy. Enjoy your meal. (Waitress or host says)
  hun= Jó étvágyat!
  ger= Guten Appetit! Mahlzeit!

  eng= No, thank you.
  hun= Köszönöm, nem.
  ger= Nein, danke.

  eng= Do you like the ...?
  hun= Szereti a ...-t?
  ger= Mögen Sie ...? Haben Sie ... gern?

  eng= I prefer (coffee).
  hun= Jobban szeretem a (kávét).
  ger= Ich möchte lieber Kaffee.

  eng= Very good. Delicous.
  hun= Nagyon finom.
  ger= Sehr köstlich. Sehr lecker. Schmeckt mir gut!

  eng= Can I offer a drink?
  hun= Megkínálhatom egy itallal?
  ger= Möchten Sie etwas trinken?

  eng= Would you drink something?
  hun= Iszik valamit?
  ger= Würden Sie gern etwas trinken?

  eng= What will you drink?
  hun= Mit iszik?
  ger= Was möchten Sie trinken?

  eng= A little wine.
  hun= Egy kis bort.
  ger= Ein wenig Wein.

  eng= A coffee perhaps?
  hun= Esetleg egy kávét?
  ger= Möchten Sie vielleicht einen Kaffee?

  eng= Do you want some tea or coffee?
  hun= Nem akar egy kis teát vagy kávét?
  ger= Würden Sie gern Tee oder Kaffee trinken?

  eng= Can I have coffee?
  hun= Kaphatnék egy kávét?
  ger= Kann ich einen Kaffee haben?

  eng= More? (May I pour you some more drink?)
  hun= Még?
  ger= Noch ein bisschen?

  eng= Yes, please. Thank you.
  hun= Jól van, adjon!
  ger= Ja, bitte. Danke, ja.

  eng= May I? (eat more)
  hun= Szabad? Vehetek? (ennivalóból)
  ger= Darf ich?

  eng= No, that's enough, thank you.
  hun= Köszönöm, ennyi elég.
  ger= Danke, das genügt.

  eng= I'm full. (I have eaten enough.)
  hun= Jóllaktam.
  ger= Ich bin satt.

  eng= Thank you for your hospitality. Thank you for the nice evening.
  hun= Köszönöm a vendéglátást.
  ger= Vielen Dank für Ihre Gastfreundschaft.

  eng= I have to go now. I've got to go.
  hun= Mennem kell.
  ger= Ich muss jetzt gehen.


  Külföldi vendég  eng= Did you have a nice trip?
  hun= Jól utazott?
  ger= Hatten Sie eine gute Fahrt?

  eng= Here is our bus.
  hun= Itt a buszunk.
  ger= Hier ist unser Bus.

  eng= We'll go with this. (using this)
  hun= Ezzel megyünk.
  ger= Wir fahren mit diesem. Wir nehmen das hier.

  eng= Let's get on. Let's board. (onto the the bus)
  hun= Szálljunk fel!
  ger= Steigen wir ein!

  eng= Here we have to change. (buses)
  hun= Itt át kell szállnunk.
  ger= Wir müssen hier umsteigen.

  eng= This is our stop.
  hun= Ez a mi megállónk.
  ger= Das ist unsere Haltestelle.

  eng= We get off here. (from a bus)
  hun= Itt szállunk le.
  ger= Wir steigen hier aus.

  eng= We will walk now.
  hun= Gyalog megyünk.
  ger= Wir gehen zu Fuß.

  eng= We arrived.
  hun= Megérkeztünk.
  ger= Wir sind angekommen.

  eng= Where do you live?
  hun= Hol lakik?
  ger= Wo wohnen Sie?

  eng= I live here.
  hun= Itt lakom.
  ger= Ich wohne hier.

  eng= I live alone.
  hun= Egyedül lakom. Egyedül élek.
  ger= Ich lebe allein.

  eng= This building.
  hun= Ez az épület.
  ger= Dieses Gebäude.

  eng= This is the entry code. (for the building)
  hun= Ez a kapukód.
  ger= Das ist der Zugangscode.

  eng= Let's go in.
  hun= Menjünk be!
  ger= Gehen wir rein. Gehen wir hinein.

  eng= We are going in now.
  hun= Most bemegyünk.
  ger= Jetzt gehen wir hinein.

  eng= Here is the lift. The elevator.
  hun= A lift.
  ger= Der Fahrstuhl.

  eng= On the third floor.
  hun= A harmadik emeleten.
  ger= Im dritten Stock.

  eng= This is my apartment. This is my flat.
  hun= Ez a lakásom.
  ger= Das ist meine Wohnung.

  eng= We live here.
  hun= Itt lakunk.
  ger= Hier wohnen wir.

  eng= This is your room.
  hun= Ez az ön szobája.
  ger= Das ist Ihr Zimmer. Das ist Ihr Schlafzimmer.

  eng= And this one here (is the diningroom).
  hun= És ez itt az (étkező).
  ger= Und das hier ist (das Esszimmer).

  eng= I am going to clean the table.
  hun= Lerámolom az asztalt.
  ger= Ich räume den Tisch ab.

  eng= This one doesn't work.
  hun= Ez nem működik.
  ger= Das funktioniert nicht.

  eng= Here ... ; In Hungary, ... ; In my home , ... (etc.)
  hun= Nálunk ...
  ger= Bei uns ...

  eng= Feel yourself like home.
  hun= Érezze magát otthon!
  ger= Fühlen Sie sich wie zu Hause!

  eng= Have a rest.
  hun= Pihenjen!
  ger= Entspannen Sie sich!

  eng= Time to go to bed.
  hun= Ideje lefeküdni.
  ger= Zeit zum Schlafen gehen.

  eng= I want to go to bed.
  hun= Le akarok feküdni.
  ger= Ich will ins Bett.

  eng= Let's go to bed. Let's go to sleep.
  hun= Menjünk, feküdjünk le!
  ger= Lassen Sie uns schlafen gehen.

  eng= Let us sleep.
  hun= Aludjunk!
  ger= Lassen Sie uns schlafen.

  eng= Have a good sleep.
  hun= Aludjon jól!
  ger= Schlafen Sie gut.

  eng= And if you need anything, wake me up.
  hun= És ha szüksége van valamire, ébresszen fel!
  ger= Wecken Sie mich ruhig auf,   wenn Sie etwas brauchen! Und wenn Sie was brauchen, dann wecken Sie mich auf. (?)

  eng= If I can help you, let me know.
  hun= Szóljon, ha segíthetek!
  ger= Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie was brauchen!

  eng= Are you awake?
  hun= Ébren van?
  ger= Sind Sie wach?

  eng= Time to get up.
  hun= Ideje felkelni.
  ger= Zeit zum Aufstehen!

  eng= Get up.
  hun= Keljen fel!
  ger= Stehen Sie auf!

  eng= How did you sleep?
  hun= Hogy aludt? Jól aludt?
  ger= Haben Sie gut geschlafen?

  eng= Time to have breakfast.
  hun= Ideje reggelizni.
  ger= Es ist Zeit zu frühstücken. Frühstückszeit! (?)

  eng= Are you ready for breakfast?
  hun= Tud már reggelizni?
  ger= Sind Sie bereit fürs Frühstück?

  eng= We'll have breakfast in the kitchen.
  hun= A konyhában fogunk reggelizni.
  ger= Gefrühstückt wird in der Küche.

  eng= Here is your breakfast.
  hun= Itt a reggelije.
  ger= Hier ist Ihr Frühstück.

  eng= Here is the key.
  hun= Itt a kulcs.
  ger= Hier ist der Schlüssel.

  eng= I hope you had a good time with us.
  hun= Remélem, jól érezte magát nálunk.
  ger= Ich hoffe, es hat Ihnen bei uns gut gefallen.


  Telefonálás  eng= mobile phone, mobile, cellular phone, cellular, cell phone
  hun= mobiltelefon, mobil
  ger= Mobiltelefon. Handy.

  eng= The telefon is beeping.
  hun= Pittyeg a telefon.
  ger= Es piept.

  eng= Call me (on the mobile). Give me a ring.
  hun= Hívjon fel!
  ger= Rufen Sie mich an!

  eng= Shall I give you the number?
  hun= Megadjam a számot?
  ger= Soll ich Ihnen die Nummer geben?

  eng= Can I call from this phone? Can I use this phone?
  hun= Használhatom ezt a telefont?
  ger= Kann ich dieses Telefon benutzen?

  eng= Dial this number for me.
  hun= Hívja fel nekem ezt a számot! Tárcsázza fel ezt a számot helyettem!
  ger= Wählen Sie diese Nummer für mich.

  eng= It's busy. (phone line)
  hun= Foglalt. (vonal, telefonszám)
  ger= Es ist besetzt.

  eng= Hello?
  hun= Halló!
  ger= Hallo.

  eng= Could I speak with Hans?
  hun= Beszélhetnék Hansszal?
  ger= Kann ich bitte mit Hans sprechen?

  eng= Hold on. (telephone line)
  hun= Tartsa a vonalat!
  ger= Warten Sie bitte.

  eng= Who's calling? Who is this? Who is speaking? Who is that?
  hun= Ki beszél? Ki az?
  ger= Wer ist da? Wer spricht da, bitte?

  eng= Yes, speaking. Yes, it's me. (Stein speaking.)
  hun= Igen, én vagyok. Az beszél. (Stein. Tessék.)
  ger= Am Apparat. (Stein.)

  eng= I can't hear you. (You speak too low.)
  hun= Nem hallom! Nagyon rosszul hallani.
  ger= Man hört Sie so schlecht.

  eng= Speak up. Speak more loudly.
  hun= Beszéljen hangosabban!
  ger= Lauter bitte.

  eng= The battery is about to give up. (mobile telephone)
  hun= Az akkumulátorom mindjárt lemerül.
  ger= Die Batterien sind bald leer.

  eng= There is little money left on my account. (mobile phone account)
  hun= Kevés pénz maradt a számlámon. (mobil-egyenleg)
  ger= Es gibt nur noch wenig Geld auf meinem Konto. (?)

  eng= I'll try to send you a text. I'll try to send you an SMS. I'll try to text you.
  hun= Megpróbálok sms-t küldeni.
  ger= Ich versuche, ein SMS-Nachricht Ihr zu schicken. (?)

  eng= Where can I charge the battery?
  hun= Hol ltölthetnlm fel az akkut?
  ger= Wo kann ich den Akku aufladen?


  Számítástechnika  eng= Where is here an internet café?
  hun= Hol van itt egy internetkávézó?
  ger= Wo ist hier ein Internetcafé?

  eng= Do you have Internet access?
  hun= Van internet-hozzáférés?
  ger= Haben Sie Internetzugang?

  eng= Can I use the Internet here?
  hun= Lehet itt internetezni?
  ger= Kann ich das Internet hier benutzen?

  eng= I would like to surf on the Internet.
  hun= Szeretnék szörfözni az Interneten. Szeretnék böngészni az Interneten.
  ger= Ich möchte im Internet surfen.

  eng= Is there a free Wi-Fi here?
  hun= Van itt ingyenes wi-fi?
  ger= Haben Sie hier WiFi gratis?

  eng= Do I need a password?
  hun= Kell jelszó?
  ger= Braucht man ein Passwort?

  eng= What is the code?
  hun= Mi a kód?
  ger= Was ist das Kennwort?

  eng= I want to read my e-mail.
  hun= El szeretném olvasni az e-mailjeimet.
  ger= Ich möchte meine E-mails lesen

  eng= via e-mail
  hun= e-mailben
  ger= per E-Mail

  eng= How can I turn it on?
  hun= Hogy kell bekapcsolni?
  ger= Wie kann ich das einschalten?

  eng= May I use my pendrive?
  hun= Használhatom a pendrive-omat?
  ger= Kann ich meine Pendrive verwenden? (?)

  eng= I'm done.
  hun= Befejeztem. Kész vagyok.
  ger= Ich bin fertig.


  Levelezés  eng= Ref: ... ; Subject: ...
  hun= Tárgy: ...
  ger= [Bettr.:]

  eng= Dear Hans,
  hun= Kedves Hans!
  ger= Lieber Hans! [m] Liebe Helga! [f]

  eng= My dearest ...,
  hun= Szeretett ...-om!
  ger= Geliebter ...! [m] Geliebte ...! [f]

  eng= Dear Mr. ...,; Dear Ms. ...,
  hun= Tisztelt ... úr! [m] Tisztelt ... asszony! [f]
  ger= Sehr geehrter Herr ...! [m] ; Sehr geehrte Frau ...! [f]

  eng= My dear sir, [m]
  hun= Tisztelt uram! [m]
  ger= Sehr geehrter Herr! [m]

  eng= My dear madame, [f]
  hun= Tisztelt asszonyom! [f]
  ger= Meine Dame! Sehr geehrte Frau (Müller)! [f]

  eng= Forgive me my long silence.
  hun= Bocsássa meg hosszú hallgatásomat.
  ger= Verzeihen Sie mein langes Schweigen.

  eng= Excuse me for not replying for so long.
  hun= Bocsássa meg, hogy olyan sokáig nem válaszoltam.
  ger= Entschuldigen Sie, dass ich so lange nicht geanwortet habe.

  eng= Did you receive my letter of (March 2) ? (date)
  hun= Megkapta a (március 2-i) levelemet?
  ger= Haben Sie meinen Brief vom (2. März) erhalten?

  eng= In reply to your letter, ...
  hun= Levelére válaszul, ...
  ger= In Erwiderung Ihres Briefes, ...

  eng= Write me more. (Write me again.) Keep writing.
  hun= Írjon többet! Írjon még!
  ger= Schreiben Sie mir ausführlicher, wenn ich bitten darf! Schreiben Sie mir mehr. (?)

  eng= I have a request.
  hun= Kéréssel fordulok Önhöz.
  ger= Ich habe eine Bitte an Sie. Ich möchte mich mit einer Bitte an Sie wenden.

  eng= Thank you in advance.
  hun= Előre is köszönöm.
  ger= Danke im Voraus.

  eng= I almost forgot to mention that ...
  hun= Majdnem elfelejtettem megemlíteni, hogy ...
  ger= Ich habe fast vergessen zu erwähnen, dass ...

  eng= That's all, it seems.
  hun= Úgy tűnik, ez minden.
  ger= Das ist alles, so scheint es.

  eng= Waiting for your answer, ... ; Waiting for your response, ...
  hun= Válaszát várva, ...
  ger= Auf Ihre Antwort wartend ...
  eng= I can't wait (until ...)
  hun= Alig várom, hogy ...
  ger= Ich kann es kaum erwarten, dass ...

  eng= Sincerely, ... (end of letter)
  hun= Őszinte üdvözlettel: ... ; Szivélyes üdvözlettel, ...
  ger= Mit herzlichen Grüßen

  eng= Best regards, ... (end of letter)
  hun= Minden jót! Jó kívánságokkal, ...
  ger= Freundliche Grüße ... ; Beste Wünsche und Grüße... ; Mit freundlichen Grüßen ...

  eng= i: Hugs and kisses. (end of letter)
  hun= i: Csók és ölelés! Csókol ...
  ger= i: Es grüßt und küßt ...

  eng= Congratulations (for ...).
  hun= Gratulálok (a ...-hoz).
  ger= Ich gratuliere Ihnen (zu ...).

  eng= I wish you good health.
  hun= Jó egészséget kívánok.
  ger= Ich wünsche Ihnen gute Gesundheit.

  eng= Happy birthday.
  hun= Boldog születésnapot! Sok boldogságot kívánok a születésnapja alkalmából.
  ger= Alles Gute zum Geburtstag.

  eng= Season's greetings. (in general)
  hun= Kellemes ünnepeket!
  ger= Frohes Fest! Schöne Feiertage! Angenehme Feiertage!

  eng= Happy Easter.
  hun= Kellemes húsvéti ünnepeket!
  ger= Frohe Ostern.

  eng= Merry Christmas.
  hun= Boldog karácsonyt!
  ger= Fröhliche Weihnachten.

  eng= Happy New Year.
  hun= Boldog új évet! Üdvözletem az új év alkalmából.
  ger= Glückliches Neujahr! Ich wünsche Ihnen einen guten Rutsch in das neue Jahr.
  I wish you good luck. Good luck.
  hun= Sok sikert kívánok. Sok sikert!
  ger= Ich wünsche Ihnen viel Glück! 

  eng= Have a nice day.
  hun= Legyen szép a napja! Szép napokat!
  ger= Einen schönen Tag noch. • Német médiaforrások


 • Több nyelmű menü